Hälso- och sjukvården - en kunskapssektor att ta tillvara

Med både vårt universitetssjukhus och Hälsouniversitetet vid Linköpings universitet i länet har vi goda förutsättningar för att ha en vård i världsklass. Kännetecknande för vårt Universitetssjukhus är ett öppet arbetsklimat där man vågar pröva nytt – här möts teknik och medicin som generar forskning i världsklass. Detta vill vi ta tillvara och vidareutveckla

Hälso- och sjukvårdens uppdrag är självklart att bidra till en god och jämlik hälsa hos befolkningen, men för att kunna göra det krävs även nya produkter, läkemedel och hjälpmedel.

Inom hälso- och sjukvårdssektorn sker därför en allt snabbare metod- och produktutveckling. Det är en utveckling vi välkomnar.  I många fall handlar det om att koppla samman grundforskning på den tekniska sidan med konkreta problemområden inom sjukvården, men det handlar också om produktutveckling som inte har direkt forskningskoppling utan snarare handlar om smarta lösningar i vårdens vardag.  I båda fallen krävs ofta en entreprenör som utvecklar en färdig produkt, ett läkemedel eller ett hjälpmedel. Vi socialdemokrater ser därför en stor potential i att utveckla nyföretagande i nära anslutning till vården och universitetet, och vill skapa bättre förutsättningar för detta.

Det handlar om att skapa möjlighet till utvecklingskraft hos befintliga företag, men också om att skapa attraktiva miljöer för nya entreprenörer att etablera sig i. Östergötland ska vara ett attraktivt län för företag som anknyter till hälso- och sjukvårdens forskning och utveckling.

Politiken har ett ansvar för att skapa förutsättningar för att den kreativitet och uppfinningsrikedom som finns inom vården tas tillvara, både  inom ramen för den offentligt finansierade vården och genom kommersiell produktutveckling. Vi tror att det är stor fördel om det finns goda möjligheter för vårdens medarbetare att kunna utvecklas genom att medverka i och driva forskningsprojekt eller genom att starta och driva företag.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Utveckla forskningen som sker i samverkan mellan Universitetssjukhuset och Hälsouniversitetet.
  • Stärka nyföretagandet i anslutning till vården och universitetet.
  • Ge medarbetarna i vården goda förutsättningar att delta i forskningsprojekt.
  • Möjliggöra för medarbetare att kunna starta och driva företag.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 17:48