Miljö och klimat

En socialdemokratisk tillväxtpolitik måste vara hållbar. Idag ser vi stora hot mot klimat och miljö med utsläpp av växthusgaser, miljöförstöring och giftiga kemikalier i många produkter. Vi måste klara av att möta dessa hot, inte minst av solidaritet med kommande generationer. Förutsättningarna är också goda – vi har kunskap, teknik och resurser, samtidigt som fler och mer människor blir medvetna om de problem som finns. Men det krävs politisk handlingskraft, likväl som personligt ansvarstagande från oss alla. .

Hoten måste också vändas till möjligheter. Vi socialdemokrater tror att vi kan kombinera tillväxt med att samtidigt lösa miljö- och klimathoten. Lösningarna på de problem vi ser idag kan vara det som skapar jobb och tillväxt under lång tid framöver.

I Östergötland finns idag många exempel på hur miljövänliga lösningar kan skapa tillväxt. Vi vill att Östergötland ska ligga i framkant i miljöföretagandet, och mycket händer redan idag. Vi ser positivt på samarbetet mellan Universitetet och Linköpings och Norrköpings kommuner i Miljöteknikcentrum.

Kollektivtrafiken har en nyckelroll i klimatproblematiken. Detta sker både genom att ersätta bilåkande med samåkande, och genom att kollektivtrafiken självt övergår till mer och mer miljövänliga drivmedel.

Vi vill därför att klimat- och miljöperspektivet ska vara en viktig faktor i det gemensamma regionala samhällsplaneringsarbetet. Det kan handla om såväl samarbete mellan enskilda kommuner som mer länsövergripande frågor där alla kommuner och andra offentliga aktörer är inblandade. Genom ett gemensamt arbete kan vi nå bättre och mer hållbara lösningar.

Det offentliga har en viktig roll som föredöme. Genom att gå före och ställa miljö¬krav i upphandlingar, bygga och bygga om för energieffektivitet och miljövänlighet och alltid köpa energisnåla och miljövänliga produkter kan man visa att det är möjligt att göra så.

Folkbildningen kan också spela en viktig roll för människors medvetenhet om miljö- och klimatproblematiken. Detta kan ske via studiecirklar, kampanjer och andra folkbildningsinsatser.

Socialdemokraterna i Östergötland vill:

  • Skapa ett långsiktigt hållbart Östergötland.
  • Att Östergötland ska vara ett centrum för företag inom miljöteknik.
  • Använda kollektivtrafiken som ett offensivt verktyg för att lösa klimatproblemen.
  • Att miljö- och klimatperspektivet ska vara viktigt i det regionala planeringsarbetet.
  • Att offentliga aktörer i Östergötland ska vara ett föredöme i miljö- och klimatfrågor i sin egen verksamhet.
  • Betona folkbildningens roll i att höja medvetenheten om vikten av att lösa miljö- och klimatproblemen.
Sidan uppdaterades senast: 2010-04-18 18:01