Om samarbetet med Saudiarabien

Partiledare Stefan Löfven:s och Urban Ahlin:s kommentarer angående samarbetet med Saudiarabien från gårdagens pressmeddelande:

- Avtalet som slöts 2005 verkar ytterst tveksamt, anser Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.

- Människorna i Nordafrika och Mellanöstern har under den arabiska våren rest sig i kraftfulla och rättmätiga krav på frihet, demokrati och värdighet. De måste ha omvärldens stöd. Ett led i detta är att Sverige skärper sin lagstiftning för krigsmaterielexport till icke-demokratier. Det arbetet borde redan ha påbörjats.

- Det är snart ett helt år sedan vi socialdemokrater och riksdagen krävde en ny krigsmateriellagstiftning med skärpta krav på export gentemot icke-demokratiska stater. Regeringen har inte ens påbörjat en utredning. Det är senfärdigt.

- Vi förutsätter att regeringen nu klargör omständigheterna kring uppgifterna i Ekot.


Socialdemokraternas syn på vapenexport

Vi socialdemokrater ser flera brister i den nuvarande krigsmaterielexportlagstiftningen. Den tidigare socialdemokratiska regeringen påbörjade ett arbete kring en ny lagstiftning. Vi anser fortfarande att det är mycket angeläget att regeringen kommer till riksdagen med ett lagförslag som ligger i fas med utvecklingen på området och som är i enlighet med politiken för global utveckling (PGU).
 
Socialdemokraterna har länge pekat på behovet av mer restriktiva skrivningar i regelverket kring export till icke-demokratier. Vi vill förbättra, modernisera och stärka lagstiftningen. Vi välkomnar därför att riksdagen har gjort ett tillkännagivande om att regeringen ska inkomma med förslag till ny krigsmaterielexportlagstifning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater.
 
En vägledande princip för oss är att all handel med vapen och krigsmateriel ska kontrolleras genom strikta regler. Sverige ska vara en föregångare genom sin lagstiftning om svensk export och import av vapen och krigsmateriel. Icke-demokratier och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna kan inte ges samma legitimitet att få köpa vapen. Vid export ska hänsyn tas till risken för krig och om staten begår brott mot mänskliga rättigheter. Regler för import av krigsmateriel bör utarbetas i enlighet med samma principer som gäller för export av samma slags produkter.

Kammarens beslut den 19 maj 2011 om ny lagstiftning

"Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater."
(Till denna skrivning röstade SD nej, V och MP avstod, övriga ja)

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-07 13:52