Succé för dialog med medborgare

Som ett steg i att utveckla vårt parti och komma närmare väljarna har vi öppnat upp kanalerna mellan medborgare och riksdag. Vad vi vet har ingen gjort den här typen av integrering tidigare.

Under den allmänna motionstiden i riksdagen får ledamöterna lägga motioner om vad de vill. Resterande del av året tillåts enbart motioner på de ämnen som presenteras i propositioner från regeringen.

De fem socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Östergötland öppnade därför upp en webportal där medborgarna kunde komma med sina tankar och idéer om vad som behöver ändras i Sverige. Här är resultatet:

Av de 18 seriösa förslag som inkommit så har de resulterat i:

 

  • 6 förslag har blivit motioner
  • 2 förslag har blivit skriftliga frågor
  • 4 förslag har partiet redan lagt förslag om
  • 2 förslag ska vi ta med oss och arbeta vidare med
  • 3 förslag är inte frågor för riksdagen
  • 1 förslag stödjer vi inte

 


Förslag som blivit motioner

Bättre folkbokföring
Förslaget handlar om: Problemet i frågan handlar om att det idag är svårt för försäkringskassan att ha full kännedom om alla svenskars boendeförhållande. Det gör att det relativt enkelt går att fuska till sig exempelvis bostadsbidrag genom att en av parterna skriver sig på en annan adress. Därför föreslås en förändring av folkbokföringslagen där alla boende måste skriva sig på lägenheten även på hyreskontraktet.
Vi anser: Vi delar uppfattningen att det är relativt enkelt att fuska till sig bostadsbidrag, däremot tror vi inte på förslaget om förändring i folkbokföringslagen eller lagstifta om hyreskontrakten. Därför har vi skrivit en motion som ger ansvarig minister i uppdrag att se närmare på hur vi kan komma tillrätta med fusket med bland annat bostadsbidrag.

Jämställdhet 2.0
Förslaget handlar om: Problemet som belyses är att män ibland kan hamna i kläm efter separationer och därmed även barnen som ska ha rätt till båda sina föräldrar.
Vi anser: Separationer kan mycket väl leda till stora problem som gör att barnen, eller någon av de två vuxna, hamnar i kläm. Trots att Sverige ofta nämns som ett av de mest jämställda i världen har vi långt kvar. Därför har vi lämnat in en motion som handlar om delad föräldraförsäkring och barnens rätt till båda sina föräldrar.

Bostadssubventioner till byggande av bostäder för äldre
Förslaget handlar om: Genom att bygga bostäder för äldre kommer hela flyttkedjan att gynnas. När äldre flyttar lämnar de efter sig ett boende som medelålders kan ta över. De lämnar i sin tur en större lägenhet eller villa där en familj kan flytta in. Familjen lämnar en mindre lägenhet där unga människor som vill lämna studentboendet eller den lilla lägenheten kan flytta in. På så sätt skapar vi boende både för äldre och studenter.
Vi anser: Det finns helt klart en logik i resonemanget om flyttkedjorna. Samtidigt får vi inte glömma att bygga nytt för alla sorters människor, studenter och familjer såväl som äldre. Däremot borde staten aktivt gå in och driva på byggnationen av boenden. Därför har vi skrivit en motion om stimulanser till nybyggnationer.

Förändrad rösträttsålder
Förslaget handlar om: Idag får man börja rösta samma dag som man fyller 18 år. Det vore mer logiskt att alla i samma årskull fick rösta samtidigt. Detta eftersom de har samma skolgång, och på många andra sätt liknar varandra.
Vi anser: Förslaget är bra vilket har gjort att vi också lämnat en motion på ämnet.

Återförstatliga apoteken
Förslaget handlar om: Här fick vi ingen egentlig motivering utan endast förslaget att återförstatliga dem.
Vi anser: Återförstatliga genom att köpa tillbaka alla apotek tror inte vi är lösningen. Däremot har vi sett att många apotek inte lever upp till 24-timmarsregeln där medicin ska levereras inom 24 timmar vilket är en av deras viktigaste uppgifter. Därför har vi lagt en motion om att se över hur 24-timmarsregeln fungerar.

Samma kostnader för mediciner
Förslaget handlar om: Ibland kan det vara stor skillnad på vad mediciner kostar beroende på vilket landsting man tillhör. Det borde vara samma kostnad oavsett var man bor.
Vi anser: Staten ska inte lägga sig i för mycket i landstingens självbestämmande genom att stifta lagar. Däremot borde landstingen samarbeta och tillsammans upphandla och ha en strategi om medicinkostnader. Därför har vi lagt en motion om landstingens medicinkostnader.

Skriftliga frågor

Husvagnsvikter
Förslaget handlar om: Lagen specificerar tydligt vad som gäller för vikter för husvagnar och släpvagnar. Här finns ett dilemma där det i vissa fall blir orimligt stora skillnader mellan vikter och bötesbelopp.
Vi anser: Det finns helt klart ett dilemma i det som förslaget handlar om. Däremot har vi inget tydligt förslag på hur vi skulle vilja åtgärda felet. Därför ställer vi en fråga till ansvarig minister där vi belyser problemet.

Nationell plan för romer
Förslaget handlar om: Romer är en utsatt grupp i Sverige och de behandlas olika. Därför bör vi ha en nationell plan för hur vi kommer tillrätta med problemet.
Vi anser: Det finns helt klart diskriminering mot romer i dagens Sverige. Därför har vi valt att lägga en skriftlig fråga, om hur problemet ska bemötas, till ansvarig minister.


Förslag vi redan driver

Billigare fackföreningsavgift – finns med i vår budgetmotion
Sänkt pensionärsskatt – finns med i vår budgetmotion
Förändra timanställningarna – Vi har redan lagt förslag om att begränsa vikarietiden och se över timanställningar
Behåll förmåner vid studieledighet – Motsvarande finns med i vår budgetmotion där vi föreslår arbetsmarknadsutbildningar, praktik och utbildningsvikariat

 

Förslag vi tar med oss

Civila utredare hos Polisen – Vi har redan inplanerade möten där vi ska träffa polisen. Vi tar med frågan dit

Förändringar i lån- och sparpolitiken – Vi ser här en tendens till något som är värt att ha kvar i minnet. Lån- och sparpolitiken är viktigt för att alla ska kunna ha råd att flytta och skaffa sig ett nytt boende.  

 

Inga förslag för riksdagen

Ändrade krav för arbetsförmedlare
Stoppa förbifart Stockholm
Vegetarisk dag i skolan

 

Förslag vi inte stödjer

Medborgarplikt – Vi delar inte uppfattningen om att alla ska tjänstgöra i det offentliga

Sidan uppdaterades senast: 2012-10-17 14:58