Enklare att nå sin vårdcentral

Den som mår dåligt ska aldrig behöva fastna i långa telefonköer eller ha svårt att nå sin vårdcentral. Det ska alltid finnas resurser på alla vårdcentraler att möta sina patienters behov, även om behoven är omfattande.

Ibland är det viktigaste att få en tid hos en sjuksköterska eller läkare snabbt, inte på vilken vårdcentral det sker på. Om tiderna på den egna vårdcentralen är slut för dagen och det inte finns några bokningsbara tider tillgängliga vill vi att man ska få boka besökstid på valfri vårdcentral i hela länet. Vår målsättning är att det ska gå att vända sig till fler vårdcentraler än den som patienten är listad på enligt dagens modell. Det ska vara möjligt att boka telefontid, inte enbart en dag i taget som i
dagsläget, utan flera dagar i förväg. På så sätt minskas risken för att den som försöker nå vården möts av meddelandet att dagens telefontider är slut. Dagens rutin leder till onödig frustration. Det ska även vara möjligt att fysiskt besöka vårdcentralen och på så sätt boka tid för besök. En fortsatt utveckling av E- tjänster ska göra det möjligt för patienten att får större inflytande och insyn i planeringen av sin vård. Det kan exempelvis handla om tidsbokning av besök eller behandling på nätet.

Vården ska organiseras på ett sådant sätt att det underlättar för patienter och medborgare att planera sin vardag. Alla vårdcentraler ska ha mandat att själva hitta lokala lösningar. Öppettider och administrativa lösningar ska anpassas efter de listade patienternas behov och önskemål. Det kräver en organisation som ställer patienten i centrum för sin verksamhet och ser till att patienten har inflytande över och makt att påverka den egna vården.

Ibland kräver kontakten med vårdcentralen alltför mycket tid, vi menar att vårdcentralen behöver anpassa sitt sätt att arbeta och de system som används efter patienternas behov av information och framförhållning. Som medborgare ska man själv få välja vilken vårdcentral man vill vara listad på och man ska aldrig behöva skickas runt mellan fler läkare eller annan sjukvårdspersonal än vad som är nödvändigt.

När olika delar av vården är inblandade ska all information som behövs om patientens behov följa med. Det ska vara lätt för patienten att få information om den vård man fått eller kommer att få.

Vårdbehov som är vanligt förekommande ska så långt som möjligt mötas nära medborgaren. Därför garanterar vi vårdcentralverksamhet i länets alla kommuner. Man ska ha möjlighet att vända sig till sin vårdcentral i frågor som gäller sitt allmänna hälsoläge för att få vägledning när det gäller till exempel motion och kost. Många gånger är det möjligt att
undvika skador och sjukdom med tidiga insatser, något som ger en vinst både för den enskilde och för samhället.

Hälsa handlar om både kroppens och psykets välbefinnande. Vårdcentralerna måste rustas för att klara av att möta den psykiska
ohälsan bland sina patienter. Vi vill uppmuntra att samarbete sker med andra myndigheter. En väg in är ett riktmärke för oss.

Utveckla hälsocentraler
Vårdcentralen spelar en viktig roll i det sjukdomsförebyggande hälsoarbetet och för att nå målet om en jämlik hälsa. Vårdcentraler som ligger i områden med stor ohälsa möter särskilda utmaningar. I de fem områden med sämst hälsoförutsättningar i länet vill vi utveckla vårdcentralerna till hälsocentraler med ett bredare uppdrag. Hälsocentralerna ska arbeta med att förbättra hälsa, möta sociala utmaningar, öka samhällsdeltagandet och integrationen samt att underlätta inträde på arbetsmarknaden. Hälsocentralen ska samla vårdcentral, familjecentral, kommunal verksamhet, försäkringskassa, arbetsförmedling samt föreningsverksamhet.