Principer för en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik.

· En rättvis vård på människans villkor inte marknadens.
Målet med en socialdemokratisk hälso- och sjukvård är en rättvis vård som är fördelad efter behov. Medlet för det är solidariteten att vi alla gemensamt bidrar till finansieringen. Drivkraften mot behovsstyrning är öppenhet vad gäller resursfördelning, resultat och prioriteringar dessa skall öppet redovisas för östgötarna.

- En rättvis vård innebär att vården skall styras mot de med de största behoven. Exempel på stora otillfredsställda vårdbehov är vård av östgötar med missbruksproblem, långtidssjukskrivna eller unga vuxna med psykisk ohälsa.
- I en rättvis vård behandlas människor utifrån behov oavsett funktionsförmåga, etniska tillhörighet, sexuella läggning, kön och ålder och tar till sig forskningen som berör dessa perspektiv.
- En rättvis vård innebär att vi tar avstånd från gräddfiler. Offentligt finansierad vård skall inte utnyttjas för privata vinstintressen.


· En trygg och nära vård.
Östgötsk hälso- och sjukvård skall upplevas som trygg och ges med hög kvalitet. För en del åkommor är närhet och kontinuitet viktigt för andra åkommor är det specialisering och spetskompetens. Vanligt förekommande behov hos befolkningen skall mötas nära.

- Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv bör prägla vårdens utformning.
- En trygg vård skall vara organiserad utifrån patientens behov. Vi vill därför stärka samverkan mellan kommunal vård och omsorg och landstingets hälso- och sjukvård.
- Ingen skall hamna mellan stolarna. Genom en förbättrad samverkan mellan exempelvis försäkringskassa, AMS, kommun och landsting vill vi förbättra stödet för den enskilde och nyttja samhällsresurserna mer effektivt.
- En trygg vård förutsätter öppenhet och ett lyssnande förhållningssätt. Genom att öppet redovisa vårdens kvalité ges förutsättningar för den enskilde att ställa krav. Genom att lyssna på exempelvis pensionärs och patientföringar får vården kunskap för att förbättra.
- Vi tar avstånd från marknadslösningar som leder till uppsplittring och utlämnar patienten att ensam samordna sin vård.


· En långsiktigt hållbar vårdorganisation med hög tillgänglighet.
En socialdemokratisk politik förutsätter inte en specifik vårdorganisation. Hur sjukvården organiseras måste variera efter hur behoven förändras och den medicinsk-tekniska utvecklingen. Men en viktig utgångspunkt är långsiktighet. Ett långsiktigt tänkande måste prägla utformning och planering av vårdens strukturer och organisation.

- I Östergötland skall vi ha tre profilerade sjukhus för alla östgötar.
- Vården måste organiseras på ett sådant sätt att förutsättningar ges för uthållighet, kunskapsspridning och utvecklingskraft i länets alla delar. Till profileringen knyts forsknings och utvecklingsresurser.
-  Det innebär att östgöten får vård i tid. Vårdgarantin ska gälla i Östergötland och utvidgas för att gälla alla steg i vårdkedjan. Målet är att väntetiden inte skall vara längre än tre månader från besök på vårdcentral till påbörjad behandling. En rehabiliteringsgaranti skall också införas.
- Vi står för en god ekonomisk hushållning där vi samordnar gemensamma resurser för att de skall räcka till att tillgodose så många behov som möjligt.
- Vi motsätter oss en politik som leder till privata monopol och ensidigt gynnande av privata entreprenörer.

Sidan uppdaterades senast: 2009-07-01 11:26