27,8 miljoner till Östergötland för satsningar på äldre

Idag presenterade vårdministern Ylva Johansson ytterligare satsningar på äldre – 600 miljoner. För Östergötlands del innebär detta 27,8 miljoner totalt, där dryga 8 miljoner går till landstinget. Pengarna kommer att användas till att öka vårdkvaliteten för äldre med de största behoven.

- Det är förstås välkomna resurstillskott, vi vet idag att det finns behov hos de äldre som inte är tillgodosedda och inom vissa områden har vi problem med likvärdigheten inom länet, säger Christina Hasselrot (s) 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är viktigt att påpeka att vi redan har god kunskap om vilka behoven är, resurserna blir ett tillskott i det pågående arbetet.

Vad gäller gruppen äldre är det angeläget att det finns en väl fungerande samverkan mellan kommuner och landsting. Det handlar om att samordna resurserna och upprätta vårdplaner i samråd med patienten och närstående för att vården ska bli så trygg som möjligt.

- När det handlar om sjuka äldre så är det ofta så vårdbehovet är långvarigt, fortsätter Christina Hasselrot. Vi kommer behöva säkerställa att långsiktiga och återkommande rehabiliteringsbehov tillgodoses bättre än idag. Idag fokuserar man alltför mycket på de akuta rehabiliteringsbehoven. En annan grupp som också behöver resursförstärkningar är demenspatienterna. Här vet vi det finns alltför stora skillnader vad gäller behandling och diagnostisering mellan de olika länsdelarna. Alla ska vara trygga i att man får en bra vård, oavsett var i länet man bor, avslutar Christina Hasselrot.

2006-06-22 12:54