Avser majoriteten genomföra ombyggnationen av operationscentralen på US i ett sammanhang?

Enkel fråga till landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell.

Den nuvarande operationscentralen har stora brister. Det innebär att operationscentralen är en dålig arbetsmiljö för landstingets arbetar och en dålig miljö för de patienter som skall opereras.

En modern och kvalificerad operationscentral är avgörande om Universitetssjukhuset skall kunna vara ett centrum för den högspecialiserade operationsverksamheten. Detta är viktigt både för vårt landsting men även för våra samarbetslandsting i sydöstra sjukvårdsregionen Kalmar och Jönköping.

Sedan tidigare har landstinget påbörjat renoverings - och ombyggnadsarbeten, i dagsläget saknas dock tillräckliga medel för att slutföra arbetet. Det innebär att stora delar av arbetet riskerar att skjutas på framtiden.

- Det är därför vill jag på landstingsfullmäktige fråga Marie Morell (m) om hon kommer att föra upp frågan för politiskt beslut, och om majoriteten är beredda att avsätta erforderliga investeringsutrymmen, säger Paul Håkansson gruppledare (s)

- Vi socialdemokrater har satt oss in i projektet och gör bedömningen att det bör genomföras i ett sammanhang, enligt plan, säger Paul Håkansson (s) Vi kan inte se att ett uppskjutande och delning av ombyggnaden skulle vara till fördel för landstinget vare sig kortsiktigt eller långsiktigt. Vi kommer därför för vår del att anvisa investeringsutrymme för hela projektet i den kommande socialdemokratiska förslaget till treårsbudget.

2007-04-19 09:17