Bättre stöd till misshandlade kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som vi socialdemokrater prioriterar högt. Vi vill därför att kommun och landsting arbetar tillsammans för misshandlade kvinnor där man har en helhetssyn på kvinnans behov av stöd och andra insatser.

De senaste 10 åren har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med knappt 30%. I dryga 70% av fallen är gärningsmannen en person som kvinnan är bekant med. Tidigare statistik visar att upp till två tredjedelar av misshandelsfallen skett där offer och förövare ingått i en nära relation. Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation löper stor risk att utsättas för våld igen.

- De här kvinnorna befinner sig i en oerhört utsatt situation där vi vet att många av dem riskerar att utsättas för våld igen, säger Anna-Lena Sörenson (s), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget. Det är viktigt att snabbt komma igång med stöd, vård och andra insatser för den utsatta kvinnan. Här måste vi arbeta tillsammans för att skapa en trygg livssituation så att de drabbade kvinnorna känner sig säkra och stärkta i att fullfölja med polisanmälan mot förövaren. Därför tror jag också att det är viktigt att vi utvecklar samarbetet mot de rättsvårdande myndigheterna. 

Kommun, landsting, myndigheter och frivilligorganisationer måste ha ett gemensamt förhållningssätt i de här frågorna. Då behöver vi satsa på en gemensam kunskapsutveckling, säger Iréne Lindén (s), ordförande i Socialnämnden i Norrköping. Vi bör rikta särskild uppmärksamhet mot missbrukande kvinnor som drabbas extra hårt. Det handlar också om att påverka attityder kring mäns våld mot kvinnor. Nu vill vi utveckla och bygga vidare på ett bra arbete som redan pågår, men som behöver mer av helhetssyn och samarbete.

För mer information, kontakta:
Anna-Lena Sörenson 070-689 89 12 

Iréne Lindén 0730-20 27 27

2006-09-04 15:47