Bra vård kräver ansvarstagande politiker

Den moderata landstingsfullmäktigekandidaten Eva Cox gör en moderat programförklaring i Norrköpings Tidningar den 26 juni. Sällan har väl det moderata alternativet utmålats med större tydlighet än när Cox greppar pennan. Cox inleder med att kritisera strukturförändringen med länsövergripande centrum, den socialdemokratiska majoriteten håller "envist fast" vid strukturförändringen och "har ingen tanke på att ändra detta". Formuleringar som väcker nyfikenhet. Vilken agenda har moderaterna om de får makten - en "återstrukturering"?

Alternativet som Cox utmålar är klart och tydligt: Vrinnevisjukhuset och Motala lasarett ska privatiseras. Är det nu vad moderaterna vill kan man fråga sig? Det moderata alternativa budgetförslag hade den mer försiktiga titeln "Gör en bra vård ännu bättre" - en titel som indikerar att det inte blir alltför radikala förändringar vid ett maktskifte. Cox uttrycker sig mycket tydligare om alternativen den 17 september.
Hur ställer sig då socialdemokraterna till det moderata alternativet med utförsäljning, privatisering och återställare? Resultaten av omstruktureringarna är tydliga: betydligt kortare köer, en mer likvärdig tillgänglighet i hela länet och en vård med bibehållen god kvalitet. Till detta kan konstateras en ekonomisk resultatförbättring på cirka 700 miljoner kronor. Profileringarna av våra tre sjukhus har med andra ord i stort varit lyckosamma för östgötarna - man får mer vård för pengarna, i tid.
I Cox argumentation sker en salig sammanblandning av demokrati, valfrihet och medarbetarinflytande. Den gemensamma nämnaren tycks vara en tydlig ovilja att ta ansvar och föra en politik som hushåller med de gemensamma resurserna och riktar resurserna mot de med de största behoven. Politikerna ska hålla sig så långt borta från beslutsfattande som möjligt. Det är en inställning som fungerar om man vill hävda den starkes rätt. Det vill inte jag göra. Röststyrka eller plånbok ska inte vara avgörande för om man får vård eller inte.

I Cox vision får privata sjukhus konkurrera om patienterna och skicka löpande räkning till landstinget. Jag tror det är en farlig utveckling där vi riskerar att få en kostnadsstegring som hamnar utom all kontroll. Ett inte oviktigt inslag i konkurrenstanken är ju också utslagning - vi bolagiserar och så får vi se vilket sjukhus som klarar sig bäst, tycks devisen vara. Kanske är den moderata visionen två sjukhus i länet? Men som vanligt är budskapet dubbelt. De tydliga beskeden hos Cox går delvis eller inte alls ihop med hennes partikamrater i andra delar av länet. Inte överraskande då de dubbla budskapens politik är en väl inarbetad borgerlig metod vad det gäller östgötsk hälso- och sjukvårds politik
Min uppfattning är att för en vård som är bra idag och i morgon krävs ansvarstagande politiker som vågar fatta beslut och som vågar stå emot kortsiktig populism. En trygg vård är en vård som utvecklas och förbättras, genom länsgemensamma sjukhus med tydlig profilering frigörs resurser som vi istället kan använda till mer vård till de som bäst behöver, metodutveckling och ökad tillgänglighet. Här tycks Cox och moderaterna vilja gå en annan väg.

Christoffer Karlsson (s)

Publicerad i Norrköpings Tidningar den 5 juli 2006.

 

2006-07-14 11:24