En bra vård kan bli bättre

I valtider är lätt att ägna sig åt överbudspolitik där man lovar allt till alla. Vi vet alla att det inte är möjligt.

De gemensamma resurserna som står till vårt förfogande är begränsade, samtidigt som behoven är stora. Jag vill sätta den trygga och solidariska vården främst.

Vi har en mycket bra vård i Sverige idag. Både om man jämför över tid och mellan länder, ser vi att det skett en fantastisk utveckling. Människor blir friskare, lever längre och vi kan idag bota fler. Men vi kan inte slå oss till ro med detta.

En bra vård kan bli bättre och vi vet idag att det finns grupper som inte får sina vårdbehov tillfredsställda. Det handlar om grupper som har svårt att göra sin röst hörd, som på grund av psykisk sjukdom eller livssituation i övrigt kan ha svårt att hävda sig. Eller människor med behov som av vården upplevs som diffusa, svårdiagnosticerade och inte enkelt avhjälpta.

Samtidigt som vi ser dessa otillfredsställda behov vet vi att behoven alltid kommer att vara större än våra gemensamma resurser. Därför måste vi också som politiker ta ansvar och besluta hur de gemensamma resurserna ska fördelas.

Den solidariska vården innebär att de med störst behov får gå först, ibland måste du och jag stå tillbaka. Därmed blir inte heller den solidariska vården enbart en fråga rättigheter, det blir också en skyldighet vi har gentemot våra medmänniskor. En skyldighet att vara aktsam om våra gemensamma resurser och stå upp för dem med de största behoven.

Min uppgift som politiker är att balansera olika intressen och olika behov – och ta ansvar för helheten. Du ska känna dig trygg i vården finns när du behöver den och att den med störst behov får komma till först.

Den trygga vården är en vård anpassad efter människors olika individuella behov. Trygghet innebär olika saker för olika människor. För den långvarigt sjuke är ofta en fast vårdkontakt viktig, att man exempelvis får träffa samma läkare, samma sjukgymnast. Människor med omfattande behov får ofta vård, omsorg och stöd från flera parter. När man befinner sig i en sådan situation är det viktigt att man själv som patient och tillsammans med anhöriga kan få hjälp och stöd i samordningen mellan olika vårdgivare.

Jag vill att dessa människor ska ha rätt till en personlig samordnare. För människor som sällan behöver uppsöka vården ska man känna sig trygg i att vården finns när man behöver den. Det ska vara lätt att komma till, och att snabbt få kontakt med sin vårdcentral och, om man behöver, komma på besök inom en vecka. Processen från den första kontakten till eventuell behandling ska gå snabbt och smidigt. Vårdgarantin är en stor framgång och med hjälp av öppna jämförelser och en effektiv vårdorganisation kan tillgängligheten förbättras ännu mer. Under kommande mandatperiod vill vi göra just det. Ett viktigt led i detta är att besök till specialist, röntgen, och laboratorieundersökningar ska kunna bokas direkt hos distriktsläkaren.

Vi socialdemokrater har under den gångna mandatperioden tagit ansvar för att vården i Östergötland ska vara trygg och tillgänglig. En modernisering av vårdorganisationen har gett viktiga förutsättningar för att vårdgarantin ska kunna införas framgångsrikt, och vi har på detta sätt frigjort resurser för att kunna satsa på de med störst behov. En modern vård är en trygg vård och jag vill under den kommande mandatperioden med väljarnas förtroende fortsätta göra vården mer tillgänglig och öppen.

Christina Hasselrot (s)

Publicerad i Linköpings tidning den 8 september 2006.

2006-09-08 10:37