En ny ungdomshälsovård

Vi vill skapa en ny hälsovård för ungdomarna i Östergötland.

Idag är det unga personer som har den sämsta psykiska ohälsa. I rapporten Östgötens psykiska hälsa från Folkhälsovetenskapligt Centrum pekar man på att detta främst gäller gruppen unga kvinnor. Unga upplever oftare besvär med fobier, depressioner, panikångest, tvångstankar och ätstörningar och man menar också att ens psykiska problem i större utsträckning har inverkan på arbete, studier och fritid. Vi vet att konsekvenserna av psykisk ohälsa också kan innebära bristande social anpassning, missbruk och kriminalitet. Den psykiska ohälsan bland unga blir inte bara ett ohälsoproblem för den enskilde utan även ett samhällsproblem.

Den riktade vård vi idag har mot ungdomar handlar främst om reproduktiv hälsa och preventivmedelsrådgivning. Vi menar att de riktade förebyggande insatserna som sker idag gentemot unga måste vidgas till att omfatta fler inslag – ungdomsmottagning, primärvård, kompetens att hantera lättare psykisk ohälsa samt socialtjänst.

- Den nya ungdomshälsan måste kunna arbeta förebyggande, säger Christina Hasselrot (s), förste vice ordförande i landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd. Den nya ungdomshälsan ska vara lättillänglig för alla som söker men vi måste också arbeta förebyggande så att psykisk ohälsa kan undvikas och mildras.  Då krävs mer av samverkan och samsyn kring de här frågorna och vi vill samarbeta med kommunerna kring ungas ohälsa.

- Vi måste kunna rikta särskilda insatser mot grupper som befinner sig i riskzonen, säger Christoffer Karlsson (s), landstingskandidat från Norrköping. Det handlar om barn till missbrukande föräldrar, barn till psykiskt sjuka samt barn och ungdomar som befinner sig i miljöer där våld och övergrepp förekommer. Dessa grupper är särskilt utsatta. Det förebyggande arbetet måste ske i många skilda miljöer – skolan, föreningslivet, fritidsgårdar. 

- I landstinget kan vi i år tillföra 100 miljoner ytterligare till vården. Vi socialdemokrater vill satsa från dessa medel för att skapa en ny ungdomshälsovård i länet, avslutar Christina Hasselrot.

För mer information kontakta

Christina Hasselrot   Christoffer Karlsson
070-535 89 11   070-365 02 78

2006-09-04 15:50