Ett ansvarsfullt alternativ.


Situationen för landstinget i Östergötland är allvarligt. Underskottet i vården är nu 150 miljoner kronor och försämras med ytterligare 15 miljoner varje månad.  Redan nu kan det ekonomin läget beskrivas som sämre än före de stora omstruktureringarna 2003 Allt tyder på att läget kommer försämras ytterligare då Landstingsstyrelsens ordförande Marie Morell (m) vägrar vidta några åtgärder för att komma tillrätta med det ekonomiska läget.

Väntetiderna till den östgötska vården är rekordlånga. På ett år har väntetiderna till besök i den östgötska vården ökat drygt 50 %, trots att landstinget har anställt nästan 100 nya läkare sedan valet. Vrinnevilistans hjärtefråga om utökningen av ortopedin i Norrköping kommer inte i gång och ändå är de pengar som landstinget i politisk enighet avsatte i mars är förbrukade. Huvudorsaken till denna utveckling är bristande politiskt ansvarstagande och den låt gå mentalitet som präglar den borgerliga majoriteten.

Att vända utvecklingen kräver svåra politiska avväganden och kortsiktigt impopulära beslut. De vägar som står till buds är att genom samordning använda gemensamma resurser bättre över länet, begränsningar av vilken vård östgötarna får eller en höjning av landstingsskatten. Av rädsla eller av ideologiska skäl är alla alternativ omöjliga för Marie Morell. Politiskt ansvar skjuts istället över till chefer och förslag om besparingar kallas för effektiviseringar. Det betyder i praktiken att den borgerliga majoriteten anser att vårdens medarbetare jobbar för dåligt och nu måste jobba hårdare.

Som socialdemokrater vill vi ta ansvar och föra en politik som är rättvis och hushållar med de resurser som finns för sjukvården. Vi har därför lagt förslag i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för att hejad den pågående utvecklingen. Våra förslag om åtgärder för att bryta utvecklingen har röstats ned. Vi vill bidra konstruktivt till att lösa landstingets akuta problem och vi kommer därför att fortsätta att lägga förslag som leder landstingets hälso- och sjukvård åt rätt håll.

Våra utgångspunkter är följande:
· Eftersom alla vårdbehov inte kan tillgodoses skall hälso- och sjukvårdens prioriteringar och dess konsekvenser redovisas öppet för östgötarna. Den utveckling som nu pågår från öppenhet och tydlighet mot ett godtycke där borttagande av vård sker i det fördolda skall stoppas.
· För att möta medborgarnas långsiktiga behov och tillvarata nya medicinska möjligheter behöver vården mera resurser. Vi vill förstärka vårdens finansiering men en förutsättning är att de nya resurserna inte används för att täcka underskott som skapats genom brister i styrning och dåligt politiskt ansvarstagande.
· Lasarettet i Motala skall vara en del av landstinget. Vi vill göra sjukhusets operationsverksamhet till en vårdgarantiklinik med krav på hög flexibilitet och omställningsförmåga efter förändrade behov. Det kräver att man är en del i landstinget och därför säger vi nej till en utförsäljning.
· Vi vill utveckla en sammanhållen vård i den fjärde storstadsregionen.  Vi vill se det mer specialiserade vårdutbudet i Linköping och Norrköping som en helhet i stället för att ha två sjukhus som skall optimera sig vart och ett .
· Primärvården i framför allt i Norrköping och Linköping måste stärkas. Vi vill etablera fyra nya vårdgivare som tillåts pröva nya och annorlunda lösningar att möta patienternas behov.
· Vi vill förstärka vårdgarantin och öka tillgängligheten. Vårdgarantin ska utvidgas för att gälla patientens hela väg i vården. Målet för oss socialdemokrater är att väntetiden inte skall vara längre än tre månader från besök på vårdcentral till påbörjad behandling.


Irma Görtz 2:e vice ordförande Landstingsstyrelsen (s)

Anna – Lena Sörenson 2:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden (s)

Paul Håkansson gruppledare landstinget (s)

2007-10-25 13:24