Motion om initiativ till inrättande av samordningsförbund i Skäggetorp.

Ojämlikhet i hälsa existerar fortfarande mellan sociala och etniska grupper och mellan män och kvinnor. För att påverka detta krävs riktade insatser till förmån för de mest utsatta kombinerat med resurser för att skapa goda livsvillkor för alla. Det kan handla om olika åtgärder men oftast krävs en aktiv samverkan mellan olika välfärdsaktörer för att kunna motverka en ogynnsam hälsoutveckling i befolkning.

I Östergötland har vi en god tradition av att samverka mot ohälsa. Tidigare har man i Finspång framgångsrikt arbetat inom ramen för försökslagstiftningen Soscam. Parter i denna samverkan har varit kommun, landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att motverka ohälsa. Försöket har nu övergått till att bli ett samordningsförbund och permanentats. Samordningsförbund har också inrättats i Norrköping, Motala/Vadstena och i Mjölby/Boxholm/Ödeshög.

Även i Centrala länsdelen finns områden med hög ohälsa. Ett exempel på det är statsdelen Skäggetorp i Linköping. I området bor relativt sätt många som är långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa varav många befinner långt från arbetsmarknaden. Många personer är med andra ord beroende av insatser från både sjukvård, kommun, försäkringskassa och arbetsmarknadsmyndigheter.

Vad gäller hälso – och sjukvårdens ansvar har Hälso- och sjukvårdsnämnden antagit följande uppdrag för långtidssjukskrivna i behov av samordnade insatser.

”Landstinget och försäkringskassan ska genom ett väl utvecklat samarbete medverka till:
- Att frånvaron från arbetslivet till följd av sjukskrivning halveras fram till år 2008.
- Att antalet nya sjuk- och aktivitetsersättningar (tidigare förtidspension) minskar.
- Att människor i behov av samordnade insatser mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ska garanteras effektiva och väl samordnade behandlings- och rehabiliteringsinsatser.”

Till detta kopplades följande långsiktiga mål och delmål.
Landstinget och försäkringskassanska genom ett väl utvecklat samarbete
medverka till:
- Att frånvaron från arbetslivet till följd av sjukskrivning halveras fram till år 2008
- Att antalet nya sjuk- och aktivitetsersättningar (tidigare förtidspension) minskar
- Systematisk redovisning av antal sjukfall i länet.
- Sjukskrivningarna för män och kvinnor ska inte överstiga riksgenomsnittet.
- Människor i behov av samordnade insatser mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan ska garanteras effektiva och väl samordnade behandlings- och rehabiliteringsinsatser
- Hög kvalitet i medicinska underlag som en information till Försäkringskassan och som en kommunikation med individen
- Ökad kunskap om vad som är god arbetslivsinriktad rehabilitering.”

Den förra majoriteten bedrev tillsammans med landstinget ett arbete för att starta ett samordningsförbund i Skäggetorp. Det är viktigt att detta initiativ inte varit för gäves. Behoven kvarstår och det är nu hög tid att visa handling.

Med anledning av ovanstående skulle vi vilja föreslå landstingsfullmäktige:
- att besluta att landstinget tar initiativ till att det bildas ett samordningsförbund i Skäggetorp med Landstinget, Linköpings kommun, försäkringskassan och arbetsförmedlingen som ingående parter.


Anna-Lena Sörenson  Christina Hasselrot

2007-05-11 14:28