Öppenhet för solidarisk och rättvis vård

Jag vill att alla östgötar som är i behov av vård ska kunna få en vård i världsklass oavsett inkomst, klass eller kön. Det är en vård där den med stora behov har företräde, inte den med hög röst eller stor plånbok. Det är en vård där gemensam finansiering är grunden. Principen är av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.

Vi har i dag en bra hälso- och sjukvård i Sverige och i Östergötland, men samtidigt finns det östgötar som inte får den vård de har rätt till. Det gäller till exempel äldre med många sjukdomar och resurssvaga personer som har svårt att ställa krav och göra sin röst hörd.

En rättvis och solidarisk hälso- och sjukvård kräver därför politisk styrning och medborgardialog. Politiken får allsidig kunskap genom dialog med såväl patienter och anhöriga som vårdpersonal. Ett sådant arbetssätt ger en ansvarstagande politik och politiker som kan och vågar styra mot de med störst behov.

Det är viktigt att östgöten ska kunna känna sig trygg i att vården är solidarisk och rättvis, och inte präglas av godtycke och egoism. Vården ska bli mer öppen. Därför vill jag att fördelningen av vårdens resurser, prioriteringar, tillgänglighet och resultat ska redovisas öppet. Öppenheten blir då en drivkraft för ständiga förbättringar vad gäller tillgänglighet och kvalitet, men också en garant för den solidariska vården och ett stöd för patienten i dennes fria val. Det innebär att hälso- och sjukvården öppet redovisar fakta, överväganden och ställningstaganden för östgötarna.

Mitt vallöfte till östgötarna blir därför en politik som är rättvis och solidarisk, där vården finansieras gemensamt och där de med största behov går först. Där är öppenheten ett redskap och en nödvändig förutsättning för att styra resurserna mot de med störst behov.

ANNA-LENA SÖRENSON (s)

Ordförande

i landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd

Publicerad i ÖstgötaCorrespondenten tisdagen den 22 augusti 2006.

2006-08-22 11:10