Östergötland bland de bästa i sjukvårdsjämförelser mellan landsting.

Sjukvården i Östergötland ligger långt framme i en nationell jämförelse både vad gäller effektivitet och resultat. Det visar en sammanställning som baseras på faktarapporter från Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. 

Landstinget i Östergötland utvecklar olika modeller för öppna jämförelser. De ska ge svar på frågor hur Östergötland ligger till jämfört med andra landsting, åt vilket håll utvecklingen går över tid samt vilka skillnader som finns inom länet vad gäller befolkningens behov, patientkontakter och resultat. 

I en första rapport från landstingsledningen – Vård, kostnad och kvalitet”–  görs en jämförelse hur Östergötland förhåller sig till de övriga 20 landstingen. Rapporten bygger på indikatorer publicerade i två rapporter i december 2005 av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

Rapporten visar att sjukvården Östergötland ligger långt framme i denna nationella jämförelse. Östergötland har låg kostnad för sjukvård per invånare bland landstingen och har också god kvalitet och önskvärd riktning inom de flesta av indikatorerna. 

Första plats
I sju av nio delområden ligger Östergötland som lägst på plats nummer sex i jämförelsen mellan de 21 landstingen. Landstinget intar första plats inom kostnad och produktivitet och ligger på plats fyra inom medicinsk praxis (t ex återinskrivningar, medelvårdtid). I två perspektiv ligger Östergötland strax under genomsnittet för Sverige. Det görs bland annat färre besök hos läkare och annan personal vid vårdcentraler och sjukhus.

Östergötland hade bland landstingen år 2004 lägst antal vårdtillfällen och vårddagar per invånare samt kortast medelvårdtid. Det finns flera förklaringar till denna utveckling. Traditionella slutenvårdsbehandlingar har överförts till poliklinisk behandling. En del enheter har för vissa patientgrupper aktivt ersatt återbesök med uppföljning på telefon.

En annan förklaring till färre vårdtillfällen vid sjukhus kan vara att Östergötland gör en tydligare prioritering av vad som ska behandlas inneliggande på sjukhus än vad andra landsting gör.

Övergripande
Jämförelserna i rapporten gäller på en övergripande landstingsnivå. Resultaten kan variera inom landstinget, mellan olika länsdelar, vårdcentraler och sjukhus. Det finns patienter som har långa väntetider till behandling, blivit dåligt bemötta eller är missnöjda med sin vård. Det finns verksamheter som brottas med att få vårdplatserna och andra resurser att räcka till.

Läs hela rapporten

2006-03-27 16:13