Samordning gynnar patienterna

Lars-Olof Johansson lyfter upp behovet av samordning mellan landsting och kommun i en debattartikel i NT, (23/8) och där kan vi konstatera att socialdemokraterna och centern är överens, skriver Irma Görtz (s) och Christina Hasselrot (s)

För många är den trygga vården den vård som finns nära. Människor som är i behov av vård och omsorg under en längre period, äldre med komplexa vårdbehov, kroniskt sjuka och människor med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning får ofta stöd och hjälp från såväl landsting som kommun.
Lars-Olof Johansson lyfter upp behovet av samordning mellan landsting och kommun i en debattartikel i NT, (23/8) och där kan vi konstatera att socialdemokraterna och centern är överens. För många grupper är det viktigt att landsting och kommun samverkar så att patientens behov sätts i centrum.

Vi ser i dag att det finns grupper som är i behov av extra stöd och hjälp, som kan ha svårt att föra sin egen talan och där vården kan upplevas uppsplittrad och otrygg. Det kan handla om barn i utsatta miljöer som far illa, unga med psykisk ohälsa och äldre med komplexa vårdbehov.
Därför vill vi socialdemokrater rikta särskilda resurser och insatser mot dessa grupper. Vi har tillsammans med kommunerna inrättat familjecentraler där landsting och kommun tillsammans samverkar för barnens bästa.

I Norrköping finns ett tiotal - familjecentralen Sandbyäng, Familjens hus i Navestad och Sågträffen är några exempel. Barn- och ungdomspsykiatrin måste fungera bättre och ha en bättre tillgänglighet, vi är beredda att upphandla den typen av verksamhet i de östra länsdelarna, om det skulle behövas.
Den utveckling vi ser med en ökad psykisk ohälsa hos våra ungdomar är djupt oroande. Här måste vi vara flera aktörer som tar ansvar och arbetar förebyggande. Vi vill under kommande mandatperiod utveckla en ny ungdomshälsovård med ett bredare uppdrag, i samverkan med kommunerna för att på ett tidigare stadium kunna fånga upp unga som mår psykisk dåligt.
Vi vill att äldre med komplexa vårdbehov och personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning ska ha rätt till en samordnare som koordinerar insatserna från olika vårdgivare.
För ovan nämnda grupper är det viktigt att det finns en samverkan och en samsyn mellan vårdgivare. Det måste vara patientens behov som sätts i centrum, då kan man inte föra en politik inriktad på uppsplittring och konkurrens. Lars-Olof Johansson föreslår en gemensam nämnd för östra länsdelen där Norrtälje står modell. Vi är givetvis öppna för att diskutera olika typer av samverkanslösningar.

Vi vill fortsätta att utveckla den nära vården så att den upplevs som trygg och säker, med vårdkedjor som hänger ihop där landsting och kommun har en helhetssyn på patienten. Alla ska erbjudas en personlig vårdplan. Därför vill vi arbeta för ett utökat och fördjupat samarbete mellan landsting och kommun under den kommande mandatperioden, för att sätta den enskildes behov i centrum.

Irma Görtz (s) 1:e vice ordförande landstingsstyrelsen

Christina Hasselrot (s) 1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Publicerad i Norrköpings Tidningar torsdagen den 31 spetember 2006.

2006-08-31 10:43