Satsningar inte bortprioriteringar i landstinget i Östergötland.

I en artikel i Östgöta Correspondenten skrivs att patienter med framfall kan bli bortprioriterade. Bakgrunden är att Landstinget varje år gör genomgångar som syftar till att möjliggöra en resursfördelning utifrån vård efter behov -  med företräde för de med störst behov. Varje år redovisas för hälso – och sjukvårdsnämnden eftersatta behov och nya medicinska metoder, dessa skall  bedömas och rangordnas av professionen och verksamheten. Oftast beror nya anspråk av resurser på att det blivit fler sjuka inom ett område, att nya medicinska metoder utvecklats eller att man i analysen identifierar angelägna behov som tidigare inte uppmärksammats

Exempel på vad som framkommit i årets arbete är:
· Att allt fler tidigt sjuka , nyfödda barn  överlever och behovet av intensivvård ökar. Barnen får också ofta svåra infektioner som måste behandlas.

· Att behov finns av förbättrad tillgänglighet för barn , ungdomar och unga vuxna som har lätta eller måttligt svåra psykiska besvär. Att en äldre befolkning leder till fler cancersjukdomar som måste diagnostiseras och behandlas.


- Det är svåra avvägningar som Hälso- och sjukvårdsnämnden har att göra säger Anna – Lena Sörenson  ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden(s).
Tack vare landstingets goda ekonomiska läge som innebär att vi tillför 100 miljoner till hälso- och sjukvården bedömer jag att vi i år kan tillgodose de behov som uppmärksammas utan att i andra änden behöva ta till utbudsbegränsningar Det är ett löfte från mig att inga överraskningar kommer att ske efter valet. Vi möter östgötarna med den politik vi vill driva under fyra år, fortsätter Anna-Lena

- Däremot kommer vi inte tveka att lyfta även svåra etiska överväganden för diskussion med östgötarna, säger Agneta Niklasson 3:e vice ordförande Hälso - och sjukvårdsnämndenmp. Några områden som jag vill diskutera de kommande åren är svåra avgöranden för den enskilde och för vården gällande olika provtagningar och hur vården kan stödja patienter och patientorganisationer i ökat ansvarstagande för livststilsförändringar och för egenvård fortsätter Agneta


Våra tre partier går till val på en mer öppen hälso- och sjukvård. I Östergötland vill vi använda öppenheten som drivkraft i vår utveckling. Det senaste exemplet är de öppna jämförelser som vi presenterade under våren kring hur vården i vårt landsting står sig i förhållande till andra, vi redovisar bäst av samtliga landsting hur de faktiska väntetiderna ser ut.

I linje med det bedrivs arbetet med behovsanalys, uppdrag och rangordningslistor drivs med största öppenhet. jag hoppas att vi om något år kan ha ett arbetssätt som är totalt öppet för insyn och påverkan, säger Sing- Britt Centerfjäll gruppledare (v) Hälso- och sjukvårdsnämnden.


För mer information kontakta.
Anna-Lena Sörenson 070 6898912
Agneta Niklasson 0703-20 05 15
Sing-Britt Centerfjäll 070-275 94 94


 

2006-08-29 16:13