Socialdemokratisk protokollsanteckning angående åresredovisningen

Protokollsanteckning i ärende 1:1 Landstingets årsredovisning 2007

Landstingets ekonomi är i fritt fall. Det är konsekvensen av den oansvariga ekonomiska politik som de fem borgerliga partierna i landstingets majoritet har fört under sin tid vid makten. Brister i styrning och ledning samt en oförmåga att fatta kortsiktigt impopulära beslut är de direkta orsakerna till sjukvårdens ekonomiska kris. Vi socialdemokrater föreslog under hösten 2007 åtgärder för att hejda och vända den ekonomiska utvecklingen. Dessa avslogs konsekvent av den borgerliga majoriteten. Resultatet är känt – sjukvården gick minus 328 miljoner kronor.

Nu liksom då gör majoriteten bedömningen att ekonomin kommer att vara i balans 2008. Detta är ett fullkomligt orealistiskt antagande, då man redan underkänt åtgärdsförslag för åtskilliga miljoner kronor och har orealistiska förhoppningar på andra. Resultatet kommer tyvärr med största sannolikhet att bli en katastrofal utveckling för såväl sjukvårdens ekonomi som för dess kvalitet.

Vi noterar att utvecklingen går åt helt fel håll, och att den borgerliga fempartimajoriteten saknar en politik för att vända den. Detta var, som årsredovisningen visar, sant 2007 och det är lika sant 2008.

2008-03-31 10:23