Socialdemokratisk reservation mot upphandling i Motala

Reservation i ärende 3:1 Kravspecifikation Upphandling ortopedi, kirurgi och kvinnosjukvård och anestesi vid Lasarettet i Motala

Vi reserverar oss till förmån för avslag på hela ärendet, då vi inte anser att verksamheten är lämplig att upphandla. Detta av flera skäl.

I beslutsunderlaget har de frågor vi ställt under processens gång inte fått tillräckliga svar. Det handlar bland annat om hur upphandlingen påverkar möjligheten till utbildning, forskning och utveckling. Det handlar även om effekten på såväl övrig ortopedisk vård i länet som övrig verksamhet vid Lasarettet i Motala.

Vi tror att separata huvudmän för olika delar av verksamheten i Motala kan orsaka samverkansproblem som drabbar patienterna. En patient som exempelvis behöver anestesi men i övrigt vårdas av Närsjukvården i västra Östergötlands verksamheter, ska inte riskera att komma i kläm för att två huvudmän kan ha problem med att samverka. Det kan handla om såväl ekonomiska tvister, skillnader i rutiner som rena kommunikationsproblem som orsakar problem för den enskilde patietenten.

Vi tror även att delaktighet och inflytande för personalen bättre kan säkras om verksamheten är i landstingets regi än om den går ut i en konkurrensupphandling.

2008-03-14 08:46