Socialdemokratisk reservation om sjukvårdens ekonomi

Reservation i ärende 3:1 Produktionsenheternas åtgärdsplaner samt av landstingsdirektören beslutade generella åtgärder
Landstingets ekonomi är i fritt fall. Det är konsekvensen av den oansvariga ekonomiska politik som de fem borgerliga partierna i landstingets majoritet har fört under sin tid vid makten. Brister i styrning och ledning samt en oförmåga att fatta kortsiktigt impopulära beslut är de direkta orsakerna till sjukvårdens ekonomiska kris. Vi socialdemokrater har under hösten 2007 och vintern 2008 vid flera tillfällen föreslagit åtgärder för att stoppa och vända utvecklingen. Våra förslag har avslagits av majoriteten.

De åtgärder som landstingsdirektören nu föreslår måste därför ses mot bakgrund av den brist på handlingskraft och ansvarstagande som den borgerliga majoriteten har visat. Som konsekvens av detta är åtgärdsförslagen otillräckliga och i flera fall orealistiska. Åtgärdsförslagen saknar också konsekvensanalys. Landstingsstyrelsens ledamöter har utifrån beslutsunderlaget ingen kunskap om vad de föreslagna åtgärderna får för effekter för östgötarna. Vi konstaterar också att de ekonomiska antaganden som finns i den bifogade handlingen liksom i den borgerliga finansplanen i allt för hög grad präglas av önsketänkande och orealistiska antaganden.

Vi konstaterar också följande:

· Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen framfört vår kritik mot majoritetens arbete med uppdrag och prioriteringar. I stället för ta samlad ställning till resursfördelning och prioriteringar har otillfredsställda behov av vård dolts i intet förpliktande avtal och uppdrag. Nu ser vi konsekvenserna av denna politik när landstingsstyrelsen tvingas ta ställning stycke och delt till vertikala prioriteringar. Vår uppfattning är att upprättande av rangordningslistor och genomförandet av vertikala prioriteringar är professionens uppgift.

· Förslagen saknar helt konsekvensanalyser. I vissa fall kan de få stora konsekvenser för östgötarna. Exempelvis riskerar en omläggning av semesterperioderna att få stora negativa konsekvenser för tillgängligheten till den östgötska vården.

· Bristen på konsekvensanalyser gör också att det är omöjligt att ur förslaget utläsa om östgötarna även efter genomförda åtgärder kan garanteras en likvärdig vård. Tvärtom finns tydliga tecken på motsatsen. Exempel på detta är bland annat strokevården. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att kvaliteten på den vård man får beror på vilken länsdel man bor i.

· Som ett förslag till ytterligare finansiering föreslås att delar av sjukvårdsverksamheten skall finansiera sin verksamhet med försäkringspatienter. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera ett system där den offentligt finansierade vården blir ekonomiskt beroende av att det finns patienter som köper sig före andra patienter med ett större behov av vård.

· Delar av förslagen strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Det gäller exempelvis förslaget att inte utreda och behandla patienter över 55 år med KOL.

· De föreslagna besparingsåtgärderna är otillräckliga för att nå ekonomisk balans. Den borgerliga majoriteten har konsekvent skjutit problemen framför sig. Som del i det har man föreslagit en reducering av HSN.s ram för kommande år. Detta är alltså första steget av flera besparingar. På direkt fråga har landstingsstyrelsens ordförande angett att närsjukvården skall undantas. Vi noterar att det var ett löfte och prioritering som tydligen bara gäller en viss typ av besparingar eftersom närsjukvården i förslaget kommer drabbas av omfattande nedskärningar.

· Flera av de föreslagna åtgärderna är av mycket kortsiktig karaktär. Vi ställer inte upp på kortsiktiga åtgärder som är opinionsmässigt okontroversiella men långsiktigt riskerar landstingets utvecklingskraft.

· Flera av de föreslagna åtgärderna är också av den typen att de sparar pengar i en del av landstinget, men orsakar kostnader eller uteblivna intäkter i en annan. Vi kan inte acceptera en sådan brist på helhetssyn, utan kräver att alla förslag ska ge en besparing för landstinget som helhet.

2008-02-29 10:38