Socialdemokratiskt förslag till remissvar på utredningen om kommunal medfinansiering av infrastruktur

Yrkande i ärende 3:7 Remissvar: Betänkandet DS 2008:11 ”Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt”

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

Att avge yttrande över betänkandet DS 2008:11 ”Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt” enligt nedanstående förslag.


Remissvar: Betänkandet Ds 2008:11 ”Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt”
Regeringen har inbjudit landstinget i Östergötland att lämna synpunkter på betänkandet Ds 2008:11 ”Kommunal medfinansiering av regionala infrastrukturprojekt”. Landstinget får med anledning av detta anföra följande.

Landstinget i Östergötland vill kraftigt understryka att finansiering av vägar och järnvägar i grunden är statens ansvar, som den inte kan undandra sig. Det får inte heller vara syftet med en lagändring som möjliggör kommunal medfinansiering I undantagsfall kan dock särskilt angelägna infrastrukturprojekt motivera en sådan medfinansiering. Landstinget i Östergötland ställer sig därför positiv till promemorians förslag om att möjliggöra det där nyttan för kommunen är påtaglig även om projektet ligger utanför kommunens geografiska område.

Vid en eventuell medfinansiering anser landstinget att anskaffningen av kapitalet bör ske genom upplåning av staten och att kommunerna sedan förbinder sig att svara för förutbestämda årliga bidrag.

Landstinget i Östergötland
Landstingsstyrelsen

2008-03-31 10:16