Socialdemokratiskt yrkande och reservation om Rekonstruktionscentrums åtgärdsplaner

Yrkande i ärende 3:6 Ärende från Landstingsstyrelsen Rekonstruktionscentrums åtgärdsplaner

Tilläggsattsats: ”att nämnden kontinuerligt får en uppföljning av vilka effekter produktionsenhetens åtgärdsarbete får för kvaliteten, tillgängligheten och likvärdigheten på hälso- och sjukvården”

 

Reservation i ärende 3:6 Ärende från Landstingsstyrelsen Rekonstruktionscentrums åtgärdsplaner

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå vår tilläggsattsats om uppföljning av det ekonomiska åtgärdsarbetet. Processen med att få ekonomin i balans har bedrivits på ett sätt om försvårar politiskt ansvarstagande och öppna beslutsprocesser. Prioriteringsarbetet har satts ur spel då beslut tas enskilt och inte i en övergripande prioriteringsprocess för all hälso- och sjukvård. I ett sådant läge är uppföljningen än viktigare, för att såväl vi politiker som medborgarna åtminstone i efterhand ska kunna se vilken effekt åtgärdsarbetet har på hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och likvärdighet.

2008-03-14 08:59