Socialdemokratiskt yrkande och reservation om tilläggsuppdrag för 2009

Yrkande i ärende 3:4 Beslut om uppdrag 2009

Att med den ändringen att uppdragsmålen utgår till förmån för nedanstående uppdragsmål, godkänna förslaget till hälso- och sjukvårdsnämndens kompletterande uppdrag för 2009.

 

VÅRDPROCESSER
Planerade operationer

Uppdragsmål:
Patienterna skall tillförsäkras delaktighet i var och när den planerade operationen skall genomföras

Patienten skall ha rätt till kvalitetssäkrad, skriftlig information och vårdgivaren skall utveckla möjligheter för detta.
En kvalitetssäkrad information iför en planerad operation skall innehålla följande:

· Möjlighet att på ett lättillgängligt sätt, ta del av verksamhetens medicinska resultat och resultat av genomförda patientenkäter
· Information om vårdgarantin och valfrihet
· Information om behandlingsprocessen och om hur patienten själv kan vara delaktig och ta ansvar för sin vård.

Östgöten skall känna trygghet i att vården ges på ett likvärdigt sätt. Vårdgivarna åläggs därför att bevaka det nationella utvecklingsarbetet med medicinska indikationer och vid behov korrigera indikationsgränserna i Östergötland.
Vårdgivarna skall under 2009 beskriva för HSN hur man ligger till i nationell jämförelse.


Synrehabilitering

Uppdragsmål:
Patienten skall ha rätt till en individuell rehabiliteringsplan eller habiliteringsplan som är tydlig och anpassad efter den enskildes behov. Planerna skall upprättas med stor delaktighet för brukaren och dennes anhöriga.

Patienten skall ha rätt till utbildning om sitt funktionshinder och om sin rehabilitering.

Patienten skall, vid behov, ha rätt till, en av vården, utsedd samordnare.

Vårdgivarna åläggs utarbeta samverkansrutiner, brukarstöd och utbildning för brukarna. Detta skall ske i nära samarbete med patienternas brukarorganisationer.


SJUKDOMSGRUPPER

Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer

Uppdragsmål:
Östgöten skall känna trygghet i att vård ges på ett likvärdigt sätt och av högsta kvalitet.
Berörda vårdgivare skall därför utarbeta en länsövergripande handlingsplan för införande av de nationella riktlinjerna för bröst, kolorektal- och prostatacancer.

Planen skall vara tidsbestämd och redovisas för HSN under 2009.

Handlingsplanen skall särskilt beakta:

o Hur tiden fram till diagnos ska förkortas samt hur ledtider ska mätas.
o Hur patientens delaktighet i vårdprocessen ska stärkas.
o Hur det psykosociala omhändertagandet ska förbättras.
o Hur behovet av långsiktig kompetensförsörjning.


Övervikt och fetma

Uppdragsmål:
• Vårdgivaren ska genom samverkan med andra aktörer bidra till:
o Ökad förekomst av fysisk aktivitet.
o Minskad förekomst av övervikt och fetma.
o Fortsatt införande av vårdprocessprogram.
• Vårdgivaren ska stödja en god hälsoutveckling hos individer och grupper och genom
att:
o Tidigt identifiera riskbeteenden och riskfaktorer avseende övervikt och fetma.
o Erbjuda livsstilsråd.
o Erbjuda barn och ungdomar med övervikt och fetma behovsanpassade och samordnade
insatser för att motverka fortsatt utveckling av ohälsa.
• Strukturer och insatser ska särskilt säkras för:
o Blivande föräldrar.
o Barn och ungdomar som lever i utsatta miljöer.
o Individer i behov av fetmakirurgi.

Östgöten skall ha rätt till en känd och fungerande ingång till hälso- och sjukvården, där de, vid behov, kan få hjälp beträffande övervikt/fetma och stöd till livsstilsförändringar.

Östgöten skall känna trygghet i att vården ges på  likvärdiga villkor. Därför åläggs vårdgivarna följa de nationella riktlinjerna för indikationer för när operation för svårartad fetma skall ges.

 

Reservation:

Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag.

2008-03-14 08:50