Socialdemokratiskt yrkande och reservationer om ekonomiska åtgärdsplaner

Yrkande i ärende 3:5 Produktionsenheternas åtgärdsplaner för år 2008 och år 2009

Avslag på första attsatsen.

Bifall till andra och tredje attsatsen.

Tilläggsattsats: ”att nämnden kontinuerligt får en uppföljning av vilka effekter produktionsenheternas åtgärdsarbete får för kvaliteten, tillgängligheten och likvärdigheten på hälso- och sjukvården”.

 

Protokollsanteckning i ärendet: Vi är kritiska till hela processen med produktionsenheternas åtgärdsplaner. Genom avsaknaden av helhetssyn och snuttifieringen av arbetet blir prioriteringarna dolda snarare än öppna. Vi vill att arbetet med prioriteringar ska bedrivas som en helhet, där vi som politiker kan göra de horisontella prioriteringarna mellan olika verksamheter, för hela hälso- och sjukvården. Vi vill ha öppna processer och tydligt politiskt ansvarstagande. På så sätt kan ansvarsfördelningen mellan verksamhet och politiker bli tydlig även för medborgarna.

Processens slutenhet gör också att det är svårt, i vissa lägen omöjligt, för oss som politiker att avgöra om förslagen faktiskt påverkar vårdens kvalitet, tillgänglighet eller likvärdighet i förhand. Detta ökar vikten av uppföljning.

Vi noterar också att underkännandet av sparförslag för åtskilliga miljoner kronor innebär att den bedömning majoriteten gjorde på landstingsstyrelsens möte den 27 februari om att åtgärdsplanerna är tillräckliga för ekonomisk balans redan nu är bevisad som felaktig.

Reservationer:

Vi reserverar oss mot beslutet att tillstyrka den första attsatsen i det utsända förslaget om att ta bort anslaget för klimatvårdsbudget. Detta knyter an till vår kritik mot hela arbetet med produktionsenheternas åtgärdsplaner. Genom att arbetet styckas upp och snuttifieras omöjliggörs en övergripande prioriteringsprocess mellan olika områden – horisontella prioriteringar. Det är därför omöjligt att ställa och värdera förslaget mot andra åtgärder.

 

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå vår tilläggsattsats om uppföljning av det ekonomiska åtgärdsarbetet. Processen med att få ekonomin i balans har bedrivits på ett sätt om försvårar politiskt ansvarstagande och öppna beslutsprocesser. Prioriteringsarbetet har satts ur spel då beslut tas enskilt och inte i en övergripande prioriteringsprocess för all hälso- och sjukvård. I ett sådant läge är uppföljningen än viktigare, för att såväl vi politiker som medborgarna åtminstone i efterhand ska kunna se vilken effekt åtgärdsarbetet har på hälso- och sjukvårdens kvalitet, tillgänglighet och likvärdighet.

2008-03-14 08:54