Väntetiderna i vården har kortats

Svar till "M T" med rubriken "Sjuka och skadade behandlas illa", 27/4.

Inledningsvis vill jag säga att jag som politiker varken vill eller får kommentera enskilda patienters fall. Den som upplever sig ha blivit felbehandlad eller felaktigt bemött av vården kan göra en anmälan till landstingets patient- och förtroendenämnd. Det är en uppmaning jag vill rikta till såväl signaturen MT som andra som inte är nöjda efter sitt möte med vården.

Med detta sagt vill jag hävda att det görs stora ansträngningar för att kunna samordna insatserna riktade mot sjukskrivna i Östergötland. Vi vill bättre kunna möta den sjukskrivne på dennes villkor genom samordning och samarbete mellan landstinget, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommun. Ett sätt är de samordningsförbund som vi gemensamt startat upp i Norrköping, Motala, Vadstena och Finspång. Där vet vi genom tidigare erfarenheter från Beställarförbundet i Finspång att samarbeten av det här slaget är framgångsrika då de ger den enskilda individen betydligt bättre förutsättningar att komma tillbaka i arbete.

Vad gäller väntetiderna i vården ser vi att det vänder nu. Den sammantagna bilden är att väntetiderna i Östergötland minskar, särskilt vad gäller så kallade långväntare, de som väntat mer än nittio dagar på behandling. Här har köerna mer än halverats under våren, jämfört med höstens siffror. Det finns förstås fortfarande brister och svårigheter men det är tydligt att vi nu är på rätt väg.

Slutligen angående hur man som patient blir bemött och omhändertagen så är jag av samma uppfattning som MT. Det är oerhört angeläget att man som patient blir sedd och bemött som en ”hel människa”. Därför vill vi att alla östgötar ska ha rätt till en individuell vårdplan och fast vårdkontakt. Här kan patienter med sammansatta och komplexa vårdbehov behöva särskilt stöd. Därför vill vi socialdemokrater att dessa patienter ska ha rätt till en samordnare som koordinerar insatserna från olika vårdgivare.

Christina Hasselrot (s)

Vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

2006-05-10 08:51