Vi mörkar inte prioriteringar inom vården

I Östergötland vill vi ha en hälso- och sjukvård där de med de största behoven har företräde. Varje år redovisas därför för hälso – och sjukvårdsnämnden eftersatta behov och nya medicinska metoder. För att möta dessa kommer vi nästa år att satsa 100 miljoner på dessa grupper.

Oftast beror nya anspråk av resurser på att det blivit fler sjuka inom ett område, att nya medicinska metoder utvecklats eller att man i analysen identifierar angelägna behov som tidigare inte uppmärksammats.

Exempel på vad som framkommit i årets arbete är:

º Allt fler tidigt sjuka nyfödda barn överlever och behovet av intensivvård ökar. Liksom behovet av eftervård och uppföljning. Barnen får också ofta svåra infektioner som måste behandlas.

º Att behov finns av förbättrad tillgänglighet för barn, ungdomar och unga vuxna som har lätta eller måttligt svåra psykiska besvär.

º Att en äldre befolkning leder till fler cancersjukdomar som måste diagnostiseras och behandlas.

I en artikel i Östgöta Correspondenten skrivs med anledning av det att patienter med framfall kan bli bortprioriterade. Materialet beskrivs vidare som mycket hemligt och beslut skall till på köpet fattas 18 september.

Mer korrekt är att materialet presenterades för alla partier den 23 augusti och inga så kallade utbudsbegränsningar är aktuella. Det tack vare landstingets goda ekonomiska läge som innebär att vi tillför medel till vården.

Vi tar avstånd från påståenden att vi skulle hemlighålla eller mörka. Tvärtom går våra partier till val på en mer öppen hälso- och sjukvård. I Östergötland vill vi använda öppenheten som drivkraft i vår utveckling. Det senaste exemplet är de öppna jämförelser som vi presenterade under våren kring hur vården i vårt landsting står sig i förhållande till andra. Vi är bäst på att, av samtliga landsting, redovisa hur korta eller långa de faktiska väntetiderna är.

Anna-Lena Sörenson (s)

Christina Hasselrot (s)

Agneta Niklasson (mp)

Sing-Britt Centerfjäll (v)

Publicerad i ÖstgötaCorrespondenten onsdagen den 6 september.

2006-09-06 09:08