Vi prioriterar med öppenhet

Vården blir allt bättre, fler östgötar får en vård av hög kvalitet. Det är vi stolta över. Och med en sund ekonomi får vi möjlighet att satsa på de med de största behoven, i år kan vi därför tillföra vården cirka 150 miljoner kronor extra, skriver debattörerna.

Vilken väg ska sjukvården i Östergötland ta? Vi socialdemokrater vill att östgötarna ska ha en vård av världsklass med hög tillgänglighet. Den utveckling vi i dag ser inom hälso- och sjukvården är fantastisk, forskning och utveckling ger ständiga förbättringar som innebär kortare vårdtider, bättre tillfrisknande och en äldre och friskare befolkning.
Vården blir allt bättre, fler östgötar får komma till och får en vård av hög kvalitet. Det är vi stolta över.
Vi socialdemokrater företräder en politik som säger att vården ska vara solidarisk och ges efter behov, där vi öppet redovisar de fakta och värderingar som ligger till grund för de beslut vi fattar. Öppenhet och solidaritet hänger ihop för oss. Ska vi kunna rikta våra gemensamma resurser mot de med de största behoven, måste vi ha en öppenhet där vi kan tala om vilka ställningstaganden vi står inför.

Det här är satsningar vi vill göra inför 2007 om vi får väljarnas förtroende den 17 september:
Ökade satsningar på små barn med svåra infektionssjukdomar, ökad influensavaccinering för riskgrupper.
Alltfler tidigt och sjuka nyfödda barn överlever och antalet riskgraviditeter ökar varför vi vill satsa mer resurser på intensivvård, eftervård och uppföljning.
Vi vet att äldre, ibland med flera sjukdomar, behöver extra hjälp och stöd. Vi vill därför satsa mer resurser på arbetet kring vårdplanering, en förbättrad tillgänglighet och rehabilitering för våra äldre.
En allt äldre befolkning gör att behoven av ortopediska operationer av axlar och fötter ökar, här vill vi satsa mer.
I samverkan med kommuner, rättsvårdande myndigheter, och frivilligorganisationer vill vi satsa på att ge bättre stöd till misshandlade kvinnor - ett kvinnohus där det finns en helhetssyn på kvinnans behov av stöd, hjälp och vård.
Vi vill satsa ökade resurser på att kunna operera gråstarr tidigare.
Möjligheter till snabbare diagnostik, bättre behandlingsmetoder och effektivare läkemedel inom cancersjukvården för med sig ökade resursbehov, vi vill ge ökade resurser till cancersjukvården.
Ökade resurser till behandling av hjärtsvikt och förmaksflimmer.
Vi vill ge funktionshindrade unga vuxna säkrare och samordnade habiliteringsinsatser.

Vinsten med de öppna prioriteringarna ligger framförallt i att vi nu kan rikta resurserna mot de grupperna som har de största behoven. Tidigare skedde dessa prioriteringar i det dolda. Vi vill fortsätta i riktningen mot att vården blir ännu mera öppen och mer rättvis. Vi vill ta vårt ansvar som politiker att lyssna på patienternas behov och öppet ta ställning till var vi ska rikta resurserna.
Här känner vi osäkerhet kring var den borgerliga alliansen står. Om man inte vill ha öppenhet kring prioriteringar, vad är det mer man vill att medborgarna inte skall få ta del av? Kvalitetsbrister, väntetider, medicinska resultat? Är det på hus och organisationer som man vill fördela resurser om det inte är utifrån människors vårdbehov? Vi vill ha besked och det tror vi att väljarna också vill ha.

Paul Håkansson (s)
Anna-Lena Sörenson (s)
Christina Hasselrot (s)
Irma Görtz (s)
Torbjörn Holmqvist (s)
Christoffer Karlsson (s)

Publicerad i NT måndagen den 11 september 2006.

2006-09-11 13:49