Vrinnevi - ett sjukhus för alla östgötar

Sjukvården verkar bli en het fråga i den östgötska valrörelsen. Det gläder mig mycket eftersom hälso – och sjukvården är en viktig fråga och den politik jag företräder är både konkret tydlig och starkt ideologisk förankrad. Det socialdemokratiska hälso- och sjukvårdsprogrammet handlar om en vård som skall vara solidarisk, trygg och effektiv. Det innebär att jag ser som min uppgift att som landstingspolitiker ständigt uppmärksamma och synliggöra de behov som är eftersatta hos östgötarna och rikta uppdrag till en professionell vårdorganisation som sedan skall möta behoven med insatser. Det är en politik där rollen som medborgarens företrädare kräver ansvarstagande, att inte rygga för svåra och komplicerade beslut och att inte tveka om att göra prioriteringar där de med störst behov går först – inte de mest vältaliga.

Jag menar att vi socialdemokrater har följt den vägen under denna mandatperiod. Vi har lyft på locket – gjort de första öppna prioriteringarna. Vi har också moderniserat vården och ökat effektiviteten. Det är en politik som vi vill fullfölja kommande mandatperiod.

Jag får ofta frågan: "Vad vill ni sossar med vården i Norrköping?". Vi ger nu klara besked före valet. Vi vill kunna ge samma budskap till alla östgötar, inte ett i varje länsdel anpassat till den lokala opinionen. Här skiljer sig vi socialdemokrater från de borgerliga partierna. Den skillnaden är jag både glad och stolt över - att inte ägna mig åt otydlig politik baserad på kortsiktig populism. Jag är också övertygad om att en sådan politik inte kommer att löna sig i längden. För mig är det fyra områden som är viktiga att lämna besked om.

För det första, om närsjukvården. Samarbetet mellan primärvården, psykiatrin, medicin och akut skall fortsätta. Kombinationen av den sjukhusbundna vårdens specialkunskaper och primärvårdens patientkännedom och helhetsperspektiv skapar den kontinuitet och trygghet som är viktig för patienter med många och ofta komplexa sjukdomar. Jag ser många spännande utvecklingsmöjligheter som innebär att vården kommer närmare patienten och blir bättre utformat utifrån individens behov.

För det andra, om akutvården. I oktober 2004 gjorde jag ett handslag med Mattias Ottosson, från januari 2005 finns en fullvärdig akutmottagning på Vrinnevi. Vi har därmed tagit till oss av den oro som många i Norrköping gett uttryck för. Den ambitionsnivån på akutverksamheten vill jag skall gälla även under kommande mandatperiod. Det är också för att säkra den ortopediska kompetens som en fullvärdig akut kräver som jag kan tänka mig att upphandla ortopedin på Vrinnevi om det skulle behövas.

För det tredje, kampen för minskade sjukskrivningar. Landstinget, Norrköpings kommun tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedlingen driver ett samordningsförbund för att minska långtidssjukskrivningarna. Det arbetet är bara i sin början och det är oerhört angeläget att det nu kan fullföljas och ge resultat kommande mandatperiod. Detta ger resultat inte bara för samhällsekonomin utan kanske främst för en ökad livskvalitet och självbestämmande för de många norrköpingsbor som lever i bidragsberoende och utanförskap.

För det fjärde Vrinnevis profil. Jag ser länets tre sjukhus som gemensamma resurser för alla östgötar. Varje sjukhus har ett uppdrag som sträcker sig vidare än en det egna lokala upptagningsområdet. Det är modernt och ger både framtidstro och utvecklingskraft. Vi ser redan tydliga resultat, köerna kortas radikalt inom viktiga områden och det kan ske utan att andra behov får stå tillbaka.

Det är kring den fjärde punkten jag känner osäkerhet kring Norrköpingsborna inställning och förhållningssätt kring Vrinnevisjukhuset. Ser man ett eget sjukhus med enbart ett lokalt orienterat uppdrag eller ser man sjukhuset som en del i en större gemenskap? Jag tror att det här är viktiga ställningstaganden för var och en att göra.

För mig är det helt klart med styrkan i en större gemenskap med ett bredare befolkningsunderlag för vissa verksamheter, men jag ser också behovet av fortsatt och djup debatt kring det vägvalet. Jag kan stå för att säga till en ödeshögsbo eller linköpingsbo att denne får åka till Norrköping för att få en prostataoperation av hög kvalitet och med god tillgänglighet, då jag på samma grunder kan säga till en norrköpingsbo att en kvalificerad knäoperation mycket väl kan göras i Motala.

Jag menar dessutom att man bör se profileringen av Vrinnevi i ett ännu bredare perspektiv. I och med kirurgiprofilen läggs grunden för en utvecklingskraft och förnyelse som stärker hela den fjärde storstadsregionens attraktionskraft sett i ett nationellt perspektiv. När vi bygger en modern sjukvård för framtiden i Östergötland vill jag att Vrinnevi ska vara en del av detta.

Vi socialdemokrater lämnar tydliga besked. Vi lämnar samma besked i hela länet till alla östgötar, och vi gör det före valet!

 

Paul Håkansson (s)

Landstingsstyrelsens ordförande

 

Publicerad i Norrköpings tidningar 2 maj 2006

2006-05-03 13:36