Jämlik vård

Jämlika förutsättningar för alla

Hälso- och sjukvården ska styras demokratiskt och finansieras gemensamt och solidariskt. Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att prioritera vården för de sjukaste och sköraste. Alla har rätt till vård på lika villkor, bara hälsotillståndet ska avgöra när man får offentligt finansierad vård, aldrig privatekonomi eller olika privata försäkringar. Vi vill att människor ska få välja vårdgivare där det är möjligt men att vården ska styras så att människor och områden med stora behov prioriteras.

Vi vill aktivt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa mellan såväl befolkningsgrupper som länsdelar och stadsdelar. Ibland finns det orättfärdiga skillnader i hur kvinnor och män bemöts och behandlas. Social bakgrund och var i länet man bor kan också ha betydelse för vilken vård man får.

Alla som uppsöker vården ska behandlas jämställt och likvärdigt utifrån sina behov när det gäller vilka resurser och insatser man får ta del av. Omotiverade skillnader i bemötande och behandling ska redovisas öppet och åtgärdas.

Den vård som ges ska utgå från patienten, inte från hur sjukvården för tillfället är finansierad, organiserad eller vilken samhällsaktör som är ansvarig för vad. Organisations- och huvudmannagränser får inte vara hinder för en trygg, säker, jämställd och jämlik vård.

Att motverka ohälsa

Hälso- och sjukvården ska inte bara bota och lindra sjukdomar utan också förebygga ohälsa. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete bygger på ett gemensamt ansvarstagande mellan individen och samhället. Samhället ska aktivt stödja människors möjligheter att göra hälsofrämjande val.

Människors hälsa påverkas inte bara av individuella levnadsvanor utan också av samhället i stort. Därför anser vi socialdemokrater att folkhälsoarbetet och kopplingen till att minska klyftorna i samhället måste tydliggöras.

De stora hälsoskillnaderna i Sverige och i Östergötland är både djupt orättvisa och extremt kostsamma för samhället. Vi är övertygade om att minskade sociala och ekonomiska klyftor är det mest verkningsfulla medlet för en bättre folkhälsa.

 

En sammanhållen sjukhusvård

Vi tar tydlig ställning mot att splittra upp eller sälja länets tre akutsjukhus. Verksamheterna på Linköpings universitetssjukhus, på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och på Motala lasarett är ofta mycket komplexa och är beroende av såväl gemensam planering som samordning. Att splittra upp sjukhuskliniker på olika utförare riskerar långsiktigt kvaliteten på vården. Vi vill därför driva sjukhusvården i landstingets regi, utan vinstintressen. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-23 11:35