Vårdkvalitet kräver utbildning, forskning och mer personal

Överbeläggningar och vårdplatser

Sjukhusen ska ha tillräckligt med vårdplatser för att på ett säkert och tryggt sätt ta emot sina patienter. Alla som behöver sjukhusvård ska kunna känna sig trygga i att de får vård på rätt avdelning och av personal med rätt kompetens.

Vi vill ta itu med utmaningen att kraftigt minska överbeläggningarna på länets tre sjukhus. Överbeläggningar och brist på vårdplatser är en risk för patienterna, för medarbetarnas arbetsmiljö och för tillgängligheten till vården. Vid kraftiga överbeläggningar kan risken att drabbas av följdinfektioner och andra vårdrelaterade skador öka för patienterna.

Arbetet mot vårdrelaterade skador och infektioner behöver stärkas, men försvåras av problemen med ständiga överbeläggningar. Överbeläggningarna försämrar dessutom tillgängligheten till planerad vård. Om sängplatsen som är tänkt för en patient som ska genomgå en planerad operation i stället måste tas i anspråk av en patient med akuta behov, kan operationen bli inställd på kort varsel.

Vårdens medarbetare

En vård i världsklass förutsätter att personalen trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och har möjlighet att vidareutbilda sig. Vi vill förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö eftersom vi är övertygade om att det leder till bättre kvalitet i vården. Vår vision är att landstingets arbetsplatser ska bli Sveriges mest attraktiva senast år 2020. För att nå dit krävs det att alla medarbetare känner inflytande och makt över den egna arbetssituationen och över planeringen av arbetstiden. All personal ska garanteras rätt till heltid.

Landstingets anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet, vårdpersonal ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Landstinget ska uppmuntra nyblivna föräldrar att ta ut föräldraledighet, för att bejaka både kvinnor och mäns möjligheter att kombinera arbete och familjeliv.

Vården är kunskapsintensiv. Alla medarbetare ska kunna vidareutbilda sig fortlöpande för att nya behandlingar, arbetssätt och teknologi ska komma patienterna till del. Vårt mål är att all vårdpersonal ska arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken.

 

Forskning och utveckling

Hälso- och sjukvården i Östergötland ska vila på de senaste medicinska rönen, ligga i vetenskaplig framkant och bygga på väl beprövad erfarenhet. Landstinget ska därför ha en god förmåga att utveckla, hitta och använda ny kunskap. Det kräver en väl utbyggd infrastruktur för såväl egen forskning som för att fånga upp nya forskningsbaserade behandlingsmetoder, hjälpmedel och läkemedel som utvecklats på andra platser i världen. Vi vill prioritera omvårdnad, rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård i den landstingsfinansierade forskningen. Forskningsresultat kan då också komma mindre röststarka patientgrupper till del.

Universitetssjukhuset är länets naturliga forskningscentrum, men kunskapscentrum och forskning inom vissa områden ska kunna finnas också på andra platser i länet. Det är viktigt att all landstingsfinansierad verksamhet, även privata utförare, tar ansvar för forskningen och dess förutsättningar. Goda möjligheter till forskning medverkar till att göra landstinget i Östergötland till en attraktiv arbetsgivare.

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-23 11:39