Pressmeddelande: Ett politiskt bokslut i Region Skåne

PRESSMEDDELANDE Socialdemokraterna i Region Skåne 2007-02-01

På dagens regionstyrelse fick ledamöterna en första preliminär bokslutsrapport för 2006. Utan jämförelsestörande och extraordinära kostnader visar bokslutet på ett överskott på 350 miljoner kronor, det största överskottet i Region Skånes historia. Men det är tydligt att den nya majoriteten har ansträngt sig för att finna kostnader som kan bokföras på det gångna året, och därmed försämra resultatet.

Flera bokförda kostnader är inte kända och var det framförallt inte under 2006. Vidare har man valt att gå emot vedertagen praxis om att följa Ekonomistyrningsverkets beräkningar för skatteunderlagsuppräkning.

I finansieringsavtalet för Citytunneln mellan Staten, Banverket, SJ och Malmö stad har Region Skåne åtagit sig att bidra med 55 mkr (2001 års prisnivå) vid en eventuell fördyring av projektet. Om det överhuvudtaget blir någon fördyring, och i så fall hur stor, är inte känt. Ändå anses just 2006 vara ett bra år att bokföra kostnaden på 68 mkr.

Två större poster räknas på pensionskostnaderna. Det är dels en sänkning av diskonteringsräntan, som leder till att pensionsskulden ökar, och därmed ökar pensionskostnaderna med 215 miljoner. På detta finns inget att invända. Den andra posten är desto mer tveksam. Det är preliminära uppgifter om nya livslängdsantaganden som belastar 2006 års bokslut med 207 miljoner, långt innan kostnaden är känd.

Slutligen bör praxis följas vid skatteunderlagsuppräkningen. Det innebär att det är ekonomistyrningsverkets rekommendationer som ska följas. Intäkterna bör därmed räknas upp med 86 miljoner ytterligare.

När bokslutet justerats för sådant som inte kan motiveras med annat än den nya majoritetens partipolitiska överväganden visar det på ett överskott på 212 miljoner kronor.

”Den nya majoriteten levererar ett bokslut som i för många hänseenden är alldeles för lätt att ifrågasätta. Det ska vara svårt att ifrågasätta grunderna för de olika posterna i ett bokslut. Här finns ett uppenbart syfte att försämra resultatet under förra majoritetens sista regeringsår. Det gör att dokumentet brister i trovärdighet.”, säger Uno Aldegren (s), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen.

För mer information kontakta
Uno Aldegren  044 – 309 32 62

2007-02-21 10:23