En trygg ålderdom

 

Den socialdemokratiska partikongressen i Malmö 2005 slog fast att Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Tillsammans med ett tryggt pensionssystem är en god äldreomsorg en förutsättning för att alla ska kunna behålla sin värdighet och trygghet på ålderns höst. För oss socialdemokrater är det viktigt att välfärden och tryggheten fördelas efter behov – inte efter betalningsförmåga.

Idag kan vi se hur den medicinska vetenskapen ständigt gör nya framsteg. Tillsammans med den förbättrade folkhälsan gör detta att vi lever allt längre. Den höga svenska medellivs-längden är ett gott betyg åt det svenska välfärdssamhället. Men den långa livslängden ställer också krav på samhället. I framtiden ökar behoven av äldreomsorg kraftigt. Det är dock inte bara en allt äldre befolkning som kommer att ställa krav på äldrepolitiken. Idag är Sverige och Skåne ett mångkulturellt samhälle, vilket skapar delvis nya utgångspunkter för omsorgen om våra äldre. Det är till exempel grundläggande att kunna göra sig förstådd, även om svenskan börjar svikta på äldre dar.

Den socialdemokratiska äldrepolitiken ska göra det möjligt för äldre att leva ett aktivt liv, att känna trygghet och oberoende, att bemötas med respekt samt att ha tillgång till en god vård och omsorg.

Sedan 1994 har en rad förbättringar gjorts för de äldre. Äldreomsorgen har utvecklats och maxtaxa har införts. Genom ett särskilt äldreförsörjningsstöd och höjda bostadstillägg har tryggheten för de med minst marginaler förbättrats. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Omsorgen om våra äldre kan bli bättre, och fortfarande får många anhöriga – speciellt kvinnliga – bära ett för stort ansvar för äldre släktingar.

Mycket måste därför göras för att förbättra omsorgen. Omsorg handlar om så mycket mer än de mest basala behoven, det handlar om mänskliga kontakter, om att vara del av en social
 
gemenskap. Därför måste de som berörs av äldreomsorgen själva få ett större inflytande över verksamhetens utformning och utförande.

Det är nödvändigt att kvaliteten i äldreomsorgen ständigt utvecklas – både för dem som bor i eget boende och i särskilt boende. Det är därför viktigt att äldreomsorgen har kompetent personal som får utvecklas på sina arbetsplatser. Vi vill därför satsa på kompetensutveckling för personalen på alla nivåer i äldreomsorgen. Även hemsjukvården måste bli bättre. Vi vill att alla som fyllt 75 år erbjuds hälsosamtal och information om hälso- och sjukvården. För de äldre är det också viktigt att kommunerna och Region Skåne har ett bra samarbete. Det får aldrig vara så att någon faller mellan stolarna eftersom ansvaret mellan region och kommun inte är klarlagt.

När kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen är det också viktigt att hänsyn tas till att allt fler äldre behöver anpassade former av eget boende, t ex seniorboenden och servicehus med tillgång till gemenskapslokaler. Men vi behöver även fler särskilda boenden. Det är svårt att överskatta boendets betydelse för livskvaliteten, vi ser det därför som väldigt viktigt att ingen ska behöva flytta isär efter ett helt liv tillsammans bara för att ens livskamrat har blivit sjuk.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att de äldre ges ett större inflytande över äldreomsorgen,
  • att alla som fyllt 75 år erbjuds hälsosamtal,
  • att de äldres boende behovsanpassas.