Förbättra folkhälsan

 

På samma sätt som hälsa beskriver en enskild individs tillstånd så beskriver folkhälsan ett samhälles tillstånd. En bra folkhälsa förutsätter bland annat goda levnadsvillkor, goda möjligheter till utveckling samt inflytande och delaktighet för alla. För att uppnå en god folkhälsa i Skåne behövs både en medvetenhet i det politiska beslutsfattandet och ett individuellt ansvarstagande. I grunden är det faktorer som arbetslöshet, möjlighet att leva på sin lön, inflytande, utbildning m.m. som är avgörande för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. Därför behövs det politiska beslut som ökar jämlikheten mellan olika grupper i samhället.

Politiska beslut ska ta sin grund i vilken påverkan besluten får på folkhälsan. En medveten planering av bostadsområden med omsorgsfullt planerade lekplatser, parker och grönområden som stimulerar till aktiviteter och som också kan bidra till rekreation är viktig. Det gäller också större natur- och friluftsområden som ger möjlighet till aktiviteter av olika slag. Insatser måste också göras för att enskilda individer ska kunna göra kloka val för att skapa en bra hälsa. Arbetet på individnivå omfattar exempelvis motion, kost, rökning och alkohol. I detta sammanhang kan sjukvården spela en viktig roll. Genom samtal om livsstilsvanor får läkare och sjuksköterskor viktiga upplysningar för bedömningen av patientens fortsatta behandling. Sådana samtal kan också leda till att exempelvis missbruk uppdagas, vilket är viktigt för att kunna sätta in det stöd och den hjälp som behövs.
 
Vår vision utgår från att arbetsplatser, skolor, föreningar och boendemiljöer stödjer enskilda människor och ger bra förutsättningar för en god hälsa. Genom att öka stödet till dem som idag har sämst hälsoförhållanden och levnadsvillkor så förbättrar vi folkhälsan och skapar mer jämlika förutsättningar för människor. Ett exempel där relativt små insatser ger väldigt goda resultat är regionens erbjudande om fri influensavaccinering åt dem som fyllt 65 år.

Arbetet med att förbättra folkhälsan och bekämpa hoten mot en god hälsa är särskilt angeläget när det gäller barn och ungdomar. Målsättningen är att barn och ungdomar ska växa upp med goda möjligheter till att skapa sig ett bra liv. Det förutsätter bra utbildning, trygga miljöer och stöd när problem uppstår. Områden som särskilt bör uppmärksammas för ungdomar är rökning, alkohol, sexuell hälsa, matvanor, fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Det innebär att vi ser våra ungdomsmottagningar som stora tillgångar. Det måste också finnas stöd åt dem som vill sluta röka.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att de förebyggande insatserna inom hälso- och sjukvården stärks,
  • att samtal med patienten om t ex rökning, alkohol, motion och kost blir en naturlig
          del av sjukvården,
  • att hjälp erbjuds för den som vill sluta röka,
  • att ungdomsmottagningarna prioriteras,
  • att andelen över 65 år som vaccineras mot influensa ökar.