Helhetssyn på hälso- och sjukvården i Skåne

 

Helhetssyn och samarbete är nyckelord för den skånska hälso- och sjukvården. Under rubriken Skånsk livskraft – vård och hälsa har vi genomfört viktiga reformer för att effektivisera användandet av regionens resurser och skapa ett helhetsperspektiv i verk-samheten. Det är genom ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna i Skåne som alla medborgare ska erbjudas en bra hälso- och sjukvård. Arbetsfördelningen mellan sjukhus, primärvård, kommuner och privata vårdgivare ska vara sådan att kvaliteten på vården blir den bästa möjliga. Samarbete mellan olika vårdgivare ska alltid ske utifrån patientens bästa. Hälso- och sjukvården måste utgå från en helhetssyn för patienten.

I Skåne har vi ett 100-tal vårdcentraler och läkargrupper och tio sjukhus. Därtill ska läggas ett stort utbud av privata läkare och sjukgymnaster, som betalas med gemensamma skattemedel. Skåningen är med andra ord väl försedd med sjukvård. Vi har utvecklat sjukhusen genom en tydligare struktur och ett tydligare uppdrag. Varje sjukhus har fått möjlighet att utvecklas och profilera sig inom sitt område.

Att separera akut och planerad vård är ett exempel på hur man kan samarbeta mellan sjukhus så att vården blir bättre för befolkningen. Personalen bibehåller sin kompetens och den akuta verksamheten stör inte planeringen för den planerade vården.
 
Samarbetet mellan sjukhusen innebär också att sjukhusen inte ska konkurrera med varandra om personalen. Vi har ansvar för att alla invånare i Skåne får tillgång till en god vård. Det betyder att ett helhetsperspektiv måste finnas för all vård som utförs i Region Skåne.

För den planerade vården – t ex operationer – är inte geografisk närhet till sjukvårds-inrättningen lika viktig som i närsjukvården. Här ska istället snabbast möjliga behandling prioriteras. Genom att specialisera Skånes sjukhus får vi stordriftsfördelar och ökad kompetens som ger kortare väntetid och högre vårdkvalitet. Denna inriktning på sjukvården kan innebära att den enskilde patienten får längre avstånd vid de tillfällen som operation är nödvändig. Det skånska sjukvårdsutbudet finns dock på en liten yta som är möjlig att nå på kort tid.

Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt med en bra och kvalificerad ambulanssjukvård i Skåne. Vi vill att medborgarna i Skåne ska kunna känna trygghet vid akut sjukdom eller olycka. Detta genom att ambulanssjukvården är väl utbyggd och tillgänglig för alla inom en kort tidsrymd. Under vår politiska ledning har vi infört läkarbemannade akutbilar som ytterligare förstärkning i ambulanssjukvården.

Den högspecialiserade sjukvården i Skåne bedrivs på Universitetssjukhuset i Lund och på Universitetssjukhuset MAS, Malmö Allmänna sjukhus. Till dessa sjukhus kommer patienter som behöver vård av speciellt utbildade personalteam eller för att behandlas med avancerad medicinsk teknik. Upptagningsområdet är hela södra sjukvårdsregionen som förutom Skåne även omfattar Blekinge, Halland och Kronobergs län. Det finns vissa specialiteter där patien-ter kommer från hela landet.

Vår utmaning för framtiden är att på bästa sätt strukturera sjukvården så att vi får moderna kliniker med hög kvalitet inom sina respektive specialiteter.

Snabb behandling är något som måste vara självklart för de svårast sjuka. Denna grupp är därför prioriterad, och det kommer att krävas extra satsningar. Detta gäller exempelvis inom cancersjukvården.

Omtanke och medmänsklighet ska prägla vår hälso- och sjukvård. Den enskildes behov ska vara styrande. Rättesnöret är ett vänligt bemötande och respekt för patienten. Hälso- och sjukvår¬den ska ständigt följas upp och utvärderas. Patientens synpunkter och erfarenheter är väsentliga i arbetet med att utveckla en god hälso- och sjukvård.

Det är utveckling och framåtskridande som ska prägla sjukvården. Forskning och utveckling, särskilt inom den högspecialiserade vården, är vi mycket bra på. Helhetssynen och utvecklan-det av profilområden ökar möjligheterna till framsteg och säkerställer kvalitet och kompetens på längre sikt. Genom att bredda basen för forskningen och mer systematiskt tillvarata de kun-skaper och erfarenheter som finns kan hälso- och sjukvården ständigt förnyas och förbättras.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att principerna i Skånsk livskraft – vård och hälsa ska styra verksamheten,
  • att all verksamhet i Region Skåne präglas av ett helhetsperspektiv,
  • att Region Skåne satsar på forskning och utveckling.