Närsjukvården ska vara förstahandsvalet

 

Genom att genomföra Skånsk livskraft – vård och hälsa sätter vi patienten i centrum. Ett central inslag i detta synsätt är närsjukvården. Det är närsjukvården som bär ansvaret för huvuddelen av människors vardagliga sjukvårdsbehov. Där får de allra flesta vårdsökande hjälp med sina problem oavsett om det handlar om akuta och tillfälliga besvär eller om mer långvariga och kroniska sjukdomar. Det är i närsjukvården som befolkningens behov och krav på tillgänglighet och kvalitet främst ska mötas. Uppdraget gäller dygnet runt, årets alla dagar.

Närsjukvården inkluderar den s.k. primärvården (vårdcentralerna m.m.), den kommunala hälso- och sjukvården och övriga specialister. Det innebär att även betydande delar av internmedicin, psykiatri, geriatrik, vård i livets slutskede, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel ingår i närsjukvården.

Vi satsar på att utveckla närsjukvården så att den ännu tydligare blir den första naturliga kontakten när vi blir sjuka eller skadade. Det innebär både ekonomiska och mänskliga för-delar att den övervägande delen av hälso- och sjukvårdsbehoven kan tillgodoses nära den vårdbehövande. Inom närsjukvården finns den kompetens och erfarenhet som klarar av det allra mesta av våra vårdbehov. Familjeläkare ger ökad trygghet och fungerar som en lots till andra vårdnivåer. Men vi får inte enbart koncentrera oss på läkarens kompetens och uppdrag. Vi behöver även satsa på andra personalgrupper.

Närsjukvården ska erbjuda ett brett utbud av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vårdcentralerna ska stärkas och rehabiliteringsarbetet ska även fortsättningsvis utvecklas. Närsjukvårdens betydelse i vårdkedjan ska lyftas fram. Vi har en mycket hög kunskap och kompetens som ska betonas genom fortlöpande kompetensutveckling. Samordning mellan slutenvård, primärvård samt kommunernas hemsjukvård ger viktiga förutsättningar för medborgaren att känna del¬aktighet och möjlighet att påverka. Samarbete med anhöriga och frivilligorganisationer, där deras erfarenhet ska tas tillvara, är en viktig del.

Det är viktigt att närsjukvården är tillgänglig där människor bor och lever. Tillgänglighet och kontinuitet ska utvecklas genom god tillgång till akuttider och öppettider.

En kvalificerad sjukvårdsrådgivning, integrerad med närsjukvården och tillgänglig dygnet runt, är viktig som stöd för medborgarnas vårdsökande. Region Skånes sjukvårdsrådgivning ansluts nu till den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen, vilket ger samverkansvinster. Detta tillsammans med en utbyggd primärvård innebär att den första kontakten med sjuk-vården kan ske på ett sätt som präglas av tillgänglighet och hög servicenivå samt göra det enklare för medborgaren att söka vård på rätt nivå.
 
Hemsjukvårdens ställning bör betonas. Ökad kvalitet, delaktighet och inflytande samt eget beslut och egen vilja ska vara vägledande. Därmed ska vårdcentralen fortsätta vara en viktig länk för att ge äldre och sjuka en trygg omsorg i det egna hemmet. Hemsjukvården ska ut-vecklas efter patientens och anhörigas önskemål genom att tillvarata dessa gruppers specifika erfarenhet. Läkarstödet i hemsjukvården förstärks. Samverkan mellan regionen och kommu-nerna ska förbättras.

Hög kvalitet, god service och bra omhändertagande ska också fortsättningsvis vägleda närsjukvården. Ett förebyggande arbete i samverkan med andra har stora förutsättningar att lyckas. Närsjukvården ska genomsyras av professionellt omhändertagande och bemötande, omtanke och medmänsklighet för att nå det optimala vård- och omsorgsbehovet. Vi vill slå vakt om forskning och utveckling i primärvården och ge denna ytterligare stimulans.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att tillgängligheten i närsjukvården förbättras,
  • att samverkan mellan kommunerna och regionen förbättras.