Offentlig personalpolitik för mönsterarbetsplatser

 

De offentliga arbetsplatserna i Skåne ska vara de mest attraktiva och utvecklande arbets-platserna. För att skapa dessa mönsterarbetsplatser vill vi flytta fram de personalpolitiska ambitionerna på en rad områden. Vi socialdemokrater vill erbjuda alla offentligt anställda som vill, en heltidstjänst. Att i grunden ha rätt till en heltidstjänst men kunna erbjudas möjligheten att arbeta deltid är en del av personalpolitiken på en mönster-arbetsplats. Andra delar är en rättvis lönepolitik med en lön som går att leva på, inflytande och delaktighet både över sitt arbete men också över verksamheten. En annan viktig del är att fler erbjuds en tillsvidare anställning istället för mer osäkra anställningsförhållanden.

En rättvis lönepolitik förutsätter även jämställda löner. Lika lön för lika arbete, oavsett kön och etnisk bakgrund ska vara en självklarhet. Vi vill utjämna löneskillnaderna, och vi vill därför också se lika lön för likvärdigt arbete. Vi vill inte att lönerna ska skilja mellan mans-dominerade yrken och kvinnodominerade yrken med likvärdig utbildning och likvärdigt ansvar.

Vi är övertygade om att det måste finnas ett reellt politiskt ansvarstagande för personal-frågorna. Detta innebär inte en politisk detaljstyrning, men det innebär tydliga politiska initiativ och beslut inom de offentligt styrda verksamheterna. Detta för att uppnå vår vision om en attraktiv och utvecklande arbetsplats, en mönsterarbetsplats.

Vi vill skapa arbetsplatser där samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer fungerar väl och där alla anställda tillåts utvecklas och ta ansvar genom trygga anställnings-villkor och lyhörda ledare. Det offentliga ska i samband med upphandling av tjänster ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande villkor, som uppfyller de krav vi ställer på svensk arbetsmarknad. Syftet är att motverka lönedumpning och försämrade arbetsvillkor.

Vi vill öka andelen heltidsanställningar, minska andelen tillfälliga anställningar, öka in-flytandet och skapa bra möjligheter till kompetensutveckling. Detta förutsätter också en satsning på ledarskap inom den offentliga verksamheten.

Fortsatta satsningar måste också till för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron, framför allt bland de med lägst lön och lägst utbildning. En del av åtgärderna är beskrivna här ovan och handlar bland annat om inflytande och att kunna påverka sin situation men åtgärder måste också vidtas för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön genom att säkerställa en bra och tidig rehabilitering vid sjukdom.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att offentliga arbetsplatser ska vara mönsterarbetsplatser,
  • att lönen ska vara lika för likvärdigt arbete,
  • att sjukfrånvaron ska minska,
  • att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet,
  • att satsningar ska genomföras på delaktighet och kompetensutveckling för
    personalen,
  • att i samband med upphandling av tjänster ska krav på kollektivavtal ingå.