Patientens inflytande måste stärkas

 

Sjukvården ska vara lättillgänglig med god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Patientens behov ska vara i centrum. Kraven på inflytande och delaktighet växer sig allt starkare inom sjukvården.

Många patienter behöver vårdinsatser från flera vårdgivare. Det är då viktigt att dessa vård-givare har en väl fungerande samverkan, både utifrån patientens möjlighet till inflytande, men också utifrån patientens säkerhet. Det får aldrig vara oklart vem som har det yttersta ansvaret för patienten.

Alla patienter och anhöriga ska bli bemötta på ett professionellt och värdigt sätt, oavsett social status, bakgrund eller ålder. Ett gott bemötande i vården ger inte bara nöjda patienter, utan ger även positiva effekter på livskvalitet och hälsa i ett längre perspektiv. För att även icke svenskspråkiga patienter ska omfattas av rätten till inflytande måste tolk alltid finnas till-gänglig. Vi arbetar med att ge personalen utbildning i mångfaldsfrågor och vi rekryterar aktivt flerspråkig personal.

Till varje patient ska patientansvarig legitimerad läkare och sjuksköterska utses. Anhöriga ska ges möjlighet att följa med patienten vid besök i sjukvården, och såväl patient som anhörig ska få information om var man kan vända sig för att få hjälp och stöd om man anser sig fel-behandlad.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att samverkan mellan olika vårdgivare sker med patientens bästa för ögonen,
  • att patienters och anhörigas inflytande inom hälso- och sjukvård stärks.