Ett växande Skåne i regional balans

 

För oss socialdemokrater är full sysselsättning ett självklart mål. Med denna utgångspunkt tar vi oss an arbetet med att utveckla Skåne. I vår politik ryms ekonomisk, social och kulturell tillväxt i ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi ser en god miljö och strävan efter ett miljöan-passat samhälle som viktiga drivkrafter för byggandet av ett bättre Skåne.

Skåne är dynamiskt gränsöverskridande, inte minst när det gäller Öresundsregionen, med en positiv ekonomisk utveckling och goda tillväxtförutsättningar. Därför är det viktigt att sam-arbetet över gränserna utvecklas ytterligare.

Skåne är en dynamisk gränsregion med en positiv ekonomisk utveckling och goda tillväxt-förutsättningar. Under de senaste decennierna har Skåne blivit en alltmer integrerad arbets-marknad. Alltfler får arbete utanför den egna kommunen, och Skåne är på väg att bli en gemensam arbetsmarknadsregion. Det innebär att möjligheterna och variationen på arbets-marknaden ökar. I dagsläget ser vi hur antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingen ökar och hur antalet varsel minskar. Detta till trots slås människor ut och far illa i dagens samhälle. Detta är något vi inte kan acceptera. Vi ser inte tillväxt som ett mål i sig, utan som ett redskap för trygghet och välfärd. Tillväxt ska skapa arbetstillfällen. Därför för vi en politik där ekonomisk tillväxt inte sker på människornas bekostnad.

Förutsättningarna för utveckling och tillväxt är goda i Skåne. Det geografiska läget med närhet till Själland och kontinenten är en bidragande orsak. Till fördelarna ser vi också de väl utbyggda kommunikationerna, den positiva inflyttningen, forskningsintensiva företag samt universitet och högskolor. Skåne har goda fortsättningar för ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor – ett samarbete som är nödvändigt i en alltmer kunskapsintensiv ekonomi. Genom erfarenheter från bland annat Ideon i Lund vet vi att denna korsbefruktning leder till utveckling av nya produkter och verksamheter som i sin förlängning ger fler arbetstillfällen i hela Skåne. Därför är satsningar på forskningen vid våra universitet och högskolor av stor betydelse.

När vi satsar på forskningsintensiva branscher får vi dock inte glömma att det är viktigt med mångfald på arbetsmarknaden. Det behövs en arbetsmarknad där alla får plats – oavsett utbildningsnivå.

Ett växande Skåne i socialdemokratisk tappning omfattar alla. Ingen får lämnas efter på vägen. Trots att Skånes tillväxtförutsättningar är goda, och att många arbetstillfällen tillkommit på senare år, så är sysselsättningen fortfarande svag inom många grupper. Det gäller särskilt skåningar med utländsk bakgrund, som fortfarande möter stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vägen till integration går över sysselsättning och egen försörjning. Därför måste åtgärder för att förbättra invandrares möjligheter att få jobb och bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden vara högt prioriterade under de närmaste åren.

När vi säger ett växande Skåne, så menar vi hela Skåne. Tillväxten måste komma alla delar av Skåne till godo, inte bara vissa städer och orter. Därför måste särskilda insatser göras för att förbättra tillväxtmöjligheterna i de delar av Skåne som nu kännetecknas av låg sysselsättning eller befolkningsminskning.
 
Om Skåne ska utvecklas på bästa sätt, krävs det en politik som ser samband mellan skilda politikområden. Arbetstillfällen skapas inte enbart med arbetsmarknads- eller näringspolitik, även kultur, miljö, infrastruktur, kollektivtrafik, boende samt vård och hälsa spelar en stor roll. Detta betraktelsesätt underlättas av det regionala självstyret.