Vår syn på utbildning

 

Morgondagens samhälle vilar ytterst på de förutsättningar dagens samhälle erbjuder. En av huvuduppgifterna för framtiden är därför att ge både barn och vuxna möjlighet till bättre utbildning och kompetensutveckling. Glädjen att lära sig mer och viljan till kunskap måste väckas redan i förskolan. De första åren i skolan är det viktigaste skedet under ett barns utbildningstid. Här grundläggs i bästa fall kunskapstörst och bokslukande – i sämsta fall skoltrötthet. En god kvalitet i skolan är den främsta framtidsinvestering vi kan göra.

Synen på utbildning som social rättighet är fundamental och det är viktigt att den baseras på varje individs speciella förutsättningar. Utbildningen är något större och viktigare än enbart en kommunal service. I takt med samhällets förändring måste skolan vara framsynt i sin pedago-gik, lyhörd för människornas önskemål och ändrade livssituationer. Därför ska skolan vara under demokratisk styrning, där elevers och föräldrars inflytande tillförsäkras. Samtidigt har förskola och skola viktiga samhälleliga uppgifter. Den ska fostra i demokratiska och huma-nistiska värden, och utifrån alla människors lika värden. Det är av stor vikt att vi arbetar med nolltolerans när det gäller kränkningar och mobbning.

Under senare år har antalet fristående skolor ökat kraftigt i Skåne, både på grundskole- och gymnasienivå. Från socialdemokratins sida är vi inte negativa till ökad mångfald och valfri¬
 
het, men vi ser att det ställer till stora problem ute i kommunerna vad gäller planering och segregation. Därför vill vi att kommunerna i Skåne satsar på alternativ pedagogik i egen regi samt samarbetar med föreningar och kooperativ och vi välkomnar de alternativa pedagogiker och inriktningar som föreningar, kooperativ samt kommuner kan bidra med i skolan och undervisningen.

Men vi anser också att man måste ställa krav på de aktörer som etablerar sig. Vi anser inte att det är förenligt med välfärdens grundläggande tankar, att bedriva skolor med vinstintresse. Det finns en uppenbar risk att dessa skolor kommer att konkurrera om de elever som kan ge vinst, medan man kommer att försöka undvika de elever som har svårare att lära sig. Vi har redan sett sådana försök på flera håll, genom särskilda inträdesprov och genom att ta ut dolda skolavgifter.

Skolan ska också vara en mötesplats. I skolan ska barn med olika bakgrund kunna växa upp till kamrater. Detta oavsett om deras familjer är rika eller fattiga, akademiker eller arbetare, svenska eller invandrade. Med religiösa friskolor ökar risken för segregation. Därför vill vi ändra skollagen så att skolpeng eller motsvarande inte ska kunna betalas ut till skolor som vilar på konfessionell grund.

Gymnasieskolans yrkesinriktade program samt lärlingsutbildningen är områden som är viktiga att vi utvecklar.

Vuxenutbildningen är av strategisk vikt för framtiden, inte minst mot bakgrund av att gymnasiekompetens i framtiden kommer att vara en förutsättning för de allra flesta jobb. Människor har olika kunskaper och kompetenser som de tillägnat sig både genom formell utbildning och genom informellt lärande i yrkes- och vardagslivet. Alla måste få möjlighet att påbörja fortsatta studier på rätt nivå.

Utbildning är till för alla. Därför måste den sociala snedrekryteringen till högre utbildning brytas. Grundläggande förutsättningar för att uppnå detta är dels att ge alla en formell möjlighet till högre utbildning – genom godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska – dels en reell möjlighet genom att bryta traditionella klassmönster. Barn från studieovana hem måste motiveras att ta steget in i den högre utbildningen genom att barnen ges ett naturligt förhållningssätt och uppmuntran till vidare studier redan i förskola och grundskola. Här har akademin ett ansvar för att bredda rekryteringen till den högre utbildning-en. Vid sidan av geografisk närhet till högskoleutbildning är det viktigt med aktiv rekrytering.

Kunskapsutvecklingen är en jämlikhetsfråga, och utgör en viktig förutsättning för demokratin. Folkbildningen fyller i dess olika varierande former en stor funktion i det demokratiska samhället. Därför är det viktigt att aktivt stödja och uppmuntra Skånes alla folkhögskolor och studieförbund, genom att de garanteras nödvändigt stöd av samhället.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att alla ska ha tillgång till en bra utbildning baserad på varje individs speciella  förutsättningar,
  • att alla elever och lärare har rätt till en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.