Ett levande och rikt kulturliv i Skåne

 

Det finns få områden som likt kulturen kan ge både underhållning och en ökad kunskap och förståelse. Genom kulturen kan vi möta andra människor, världar och tidsperioder. Vi lär oss mer om oss själva och därigenom ökar även förståelsen för andra människors situation i
 
dagens samhälle. Kulturen är också med och skapar den skånska identiteten och lär oss vår egen historia. Ett rikt kulturliv bidrar till att människor vill leva och verka i Skåne. Här finns förutom de statliga, regionala och lokala kulturinstitutionerna – exempelvis museer, teatrar, symfoniorkestrar, bibliotek – också ett fritt kulturliv som är mycket brett och stort. Fria teatergrupper, musiker, hembygdsföreningar, konstnärer m.fl. gör att Skåne blomstrar av kulturaktiviteter.

Den viktigaste uppgiften för socialdemokratin är att se till att alla får möjlighet att utveckla sin kreativitet, dels för att kunna sovra, kombinera och ta del av den kunskap som produceras men också för att demokratin ska utvecklas. Det viktigaste skälet är dock att kulturen ut-vecklar oss som människor och därför är det viktigt att alla oavsett ålder, social och etnisk bakgrund eller funktionshinder får möjlighet att möta kulturen på sina egna villkor.

För några år sedan genomfördes en reform med gratis inträde på statens museer. Detta gäller emellertid inte de statliga museerna i Skåne. Vi anser att entréavgifterna även ska tas bort för dessa museer.

Vi vet att kulturaktiviteten är mycket klassbunden. De med högre utbildning är mer aktiva än de med lägre utbildning och detta följer sedan med barnen. Barn ärver kulturmönstren från sina föräldrar. Detta har förändrats marginellt under de senaste decennierna. Vi är övertygade om att ska detta ändras måste vi satsa på kultur för barn och unga. Det är viktigt att barn får möta både den professionella kulturen på våra institutioner och det fria kulturlivet. Idag bärs i mycket stor utsträckning barn- och ungdomskulturen upp av det fria kulturlivet. Kultur för barn och unga måste komma först.

Mötesplatser för barn och ungdomar är viktiga för att stimulera och utveckla kulturutövandet. Föreningar och studieförbund ska uppmuntras och stödjas för att fortsätta sitt lokala engage-mang.

Skåne ser befolkningsmässigt inte likadant ut som förr. Vi lever idag i ett mycket mer mång-kulturellt samhälle. Det är viktigt att även de som kommit till Sverige från andra länder också känner att deras upplevelse och erfarenhet av kulturliv lyfts fram och speglas i dagens och framtidens kulturliv. Genom den etniska mångfald som nu finns i Skåne kan kulturen slå en bro mellan människors olika upplevelser och erfarenhet av kulturliv.

En stor del av det skånska kulturlivet finns inom amatörkulturen och folkbildningen. Det handlar bland annat om hembygdsföreningen som driver det lokala museet, kyrkokören, keramik- och akvarellmålningskursen på ABF. Allt detta som dagligen engagerar tusentals människor. Vi måste på olika sätt stödja amatörkulturen, därför är stödet till studieförbunden och folkbildningen viktig.

En viktig komponent i det svensk-danska kulturutbytet i Öresundsregionen är tillgången till det andra landets medier. Det finns en lång tradition av att se på grannlandets TV i Öresunds-regionen och detta har bidragit både till språkförståelse och kunskap om vad som händer på andra sidan Sundet.

I samband med övergången till digital-TV är det viktigt att möjligheterna till grannlandets TV via egen antenn och box består.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att alla får möjlighet att utveckla sin kreativitet genom kulturverksamhet,
  • att entréavgifterna tas bort för de statliga museerna i Skåne,
  • att vi också i framtiden, efter digitalövergången, ska kunna se dansk TV.