Investeringar i trafikinfrastrukturen

 

Skånes infrastruktur är av central betydelse inte bara för utvecklingen i regionen, utan för hela Sverige. En mycket stor andel av det gods och de personer som ska till och ifrån Sverige passerar Skåne. Det är därför av ett nationellt intresse att Skånes vägar, järnvägar och hamnar har hög standard.

Skåne får inte bli en flaskhals för gods- och persontrafiken. Redan i dag finns det trånga sektorer. Kapacitetstaket är nått och flaskhalsarna hindrar en sund utveckling. Detta drabbar Skåne men också i hög grad det övriga Skandinaviens invånare och näringsliv. Det är emellertid viktigt att påpeka att vid dragningar av nya kommunikationsleder så måste hårda miljökrav ställas. Natur- och skogsområden ska skyddas.

Goda kommunikationer är viktigt för Skånes tillväxt. Under den gångna perioden har mycket hänt när det gäller Skånes vägar och järnvägar. Byggandet av Citytunneln, tunneln genom Hallandsåsen och standardhöjningen på delar av E22 är bara några exempel. Men mycket återstår. De investeringar på E22, som togs bort i samband med det s.k. Trollhättanpaketet, måste in i den nationella vägplanen igen. De behövs för att hela Skåne ska kunna utvecklas. När det gäller de regionala trafikinvesteringarna, vill vi i första hand peka på att det är viktigt att den nuvarande RTI-planen förverkligas. Väg och järnvägsutbyggnad är i huvudsak statliga angelägenheter, men vi vill också nämna några åtgärder som vi anser vara viktiga för Skånes tillväxtmöjligheter.

Järnvägsinvesteringarna måste fortsätta, på såväl Västkustbanan som Södra stambanan. Banverkets påbörjade arbete med snabbtågsanpassning och utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår på hela sträckningen, måste fullföljas. När det gäller Södra stambanan, så är det möjligt att få ner restiden mellan Malmö och Stockholm till tre timmar. Vi vill att detta genomförs.
 
Öresundsområdet bör byggas ihop på allvar. En järnvägstunnel mellan Helsingborg och Hel-singör är därför mycket angeläget. Denna är även en viktig del av Europakorridoren, vilken är ett betydelsefullt framtidsprojekt som kommer att flytta Sydsverige närmare kontinenten.

Sturup och Kastrup bör byggas ihop med tågpendeltrafik, via Malmö. På det sättet skulle man på mycket kort tid kunna ta sig från den ena flygplatsen till den andra, vilket skulle öppna helt nya möjligheter till samarbete och ömsesidig utveckling.

Planerna på ett förbifartsspår, som avlastar Lund, Lomma, Hjärup och Åkarp (samt i förläng-ningen Malmö) när det gäller godstrafik, måste förverkligas.

För att knyta ihop Skåne måste de öst-västliga tågförbindelserna utvecklas. Skånebanan, d v s förbindelsen Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad, bör rustas upp och kapaciteten höjas. Simrishamnsbanan, d v s tågförbindelse från Malmö till Simrishamn via Staffanstorp-Dalby-Veberöd-Sjöbo och Tomelilla bör förverkligas. Vi socialdemokrater vill utöka Pågatågens sträckning norrut.

När det gäller vägförbindelser, så måste E6 och E22 byggas färdiga, med mycket hög standard i alla sträckningar i Skåne. Likaså bör de öst-västliga vägsträckorna förbättras, t ex väg 11 (Malmö-Simrishamn) och väg 21 (Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg). De ökade transporterna till Skåne över Östersjön visar också på behovet av goda nord-sydliga kommunikationer. Väg 19 (från Ystad och norrut) är ett exempel på en vägsträcka där det behövs förbättringar i framtiden.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att det görs kraftfulla satsningar på väg- och järnvägsnätet i Skåne.