Ett tryggt Skåne att leva i

 

Sverige har ett av världens bästa välfärdssystem. Den svenska välfärdsmodellen är ett medel för att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle och ett redskap för att ge alla människor en stor frihet att forma sina liv. Socialförsäkringarna gör att människor inte behöver leva med ständig oro över de ekonomiska följderna av att bli sjuk eller arbetslös. Sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg ger en trygghet som kommer alla till del. Vår välfärdsmodell bygger dess-utom, i motsats till många andra västländers, på jämställdhet och hög sysselsättningsgrad bland både kvinnor och män.

Det är människovärdesprincipen och behovsprincipen som ska vara styrande inom vården och omsorgen, inte marknadens principer. Ingen ska vara hänvisad till en verksamhet där lönsam-heten är viktigare än den enskilde människan och dennes behov.

Den socialdemokratiska välfärdspolitiken bygger på att välfärden ska vara generell och komma alla människor till del. Enkelt uttryckt ska man bidra efter förmåga och få del av välfärden efter behov. Det innebär att välfärden måste finansieras solidariskt, via skatten. Vår välfärdsmodell bygger på rättvisa. En generell välfärd stärker sammanhållningen i samhället och gynnar framför allt de som har låga inkomster. Vi avvisar ett selektivt välfärdssystem som snabbt skulle urholkas när de välbeställda vänder de fattiga ryggen.

Skåne ska ha bästa möjliga vård och omsorg för skåningarna. Men en god hälsa förutsätter ett helhetsperspektiv där man hela tiden jobbar aktivt med ett förebyggande folkhälsoarbete. Speciellt ska ungas fysiska och psykiska hälsa sättas i främsta rummet. Därför måste vården samverka med skolor och kommuner och även delta i utvecklandet av det nationella folk-hälsoarbetet.

Vi strävar också efter ett jämställt Skåne. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet i Skåne. Det gäller rätten till heltid och rätt till lika lön för likvärdigt arbete. Det gäller medicinsk forskning, där resurserna ska fördelas mera jämlikt än idag. Snedvriden forskning leder till att mediciner anpassas främst till mäns fysiska förutsättningar. Det gäller mäns våld mot kvinnor, där såväl kvinnojourer som sjukvården måste ges tillräckligt med resurser för att de kvinnor som utsatts för våld ska få rätt vård och hjälp. Vidare ska jäm-ställdhetsplaner finnas på alla arbetsplatser i Skåne.