Ett samhälle för alla

 

För de flesta av oss är det en självklarhet att göra egna livsval, vara delaktiga samhälls-medborgare och själva välja de aktiviteter vi vill ta del av. Men ännu har vi inte ett samhälle där personer med funktionshinder har lika möjligheter som andra att utbilda sig, arbeta, delta i kultur- och föreningsliv, röra sig och umgås med andra människor. Många gånger ses per-soner med funktionshinder i först hand som personer med vård- och omsorgsbehov och man glömmer bort allas rätt till delaktighet på lika villkor.

Vi lyfter fram medborgarperspektivet, där rätten till fullt deltagande i sam¬hällslivet tillerkänns alla. Med det synsättet får i stort sett alla samhällsområden en handikapp¬aspekt. Brister i tillgänglighet och förlegade synsätt hindrar många gånger den funktionshindra¬des rätt till fullt medborgarskap.

Vi vill, med utgångspunkt från FN:s standardregler och den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, gå vidare med att forma ett samhälle som i verklig mening är tillgängligt för alla. Den av riksdagen antagna handlingsplanen ställer upp ett antal mål, bl.a. att allmänna lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga före utgången av år 2010. Samma mål gäller för kollektivtrafiken.
Vi vill att samhället utformas så att människor med funktionshinder får förutsättningar att bli fullt delaktiga i samhället. Den offentliga sektorn måste bli ett föredöme i att bekämpa
 
diskriminering och otillgänglighet, och vid offentlig upphandling ska krav på till¬gänglighet för personer med funktionshinder ställas.

Verksamheter finansierade med offentliga medel får inte utestänga personer med funktions-hinder, och samhällsinformation måste bli fullt tillgänglig för alla. Vi accepterar inte att människor med funktionshinder ska behöva avstå från hjälpmedel av kostnadsskäl.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att krav på tillgänglighet för personer med funktionshinder ska ställas vid offentlig
          upphandling,
  • att personer med funktionshinder ska ges förutsättningar att vara fullt delaktiga i
          samhället.