Korta köer, satsning på barnsjukvården och på psykiatrin

 

Det krävs en aktiv politisk ledning för att komma tillrätta med problemen med långa vårdköer. Region Skåne har beslutat att följa den nationella vårdgarantin som innebär att väntetiden mellan diagnos och behandling inte ska vara mer än tre månader. Åtgärder pågår på samtliga skånska sjukhus för att korta köerna och uppfylla garantin. Till detta arbete har mer resurser tillförts. En del resurser öronmärkta för specifika behandlingar har också tillförts, t ex gråstarr, hörapparater och handkirurgi. Samtliga vårdplatser ska ses som en gemensam resurs i regionen. Det är viktigt att patienten lätt kan få information om var vårdkön är kortast. Därmed ges patienten en verklig möjlighet att välja mellan snabb behandling och närhet till vårdgivare.

Det räcker emellertid inte med att korta väntetiderna mellan diagnos och behandling. Ett problem är att det ofta kan ta mycket lång tid för att få en diagnos. Insatser pågår också för att korta väntetiderna till de undersökningar som kan leda till diagnos. Utvecklingsstödet Bra mottagning har varit framgångsrikt för att minska administration och ge mer tid för vård. Samtliga sjukhus och vårdcentraler ska omfattas av konceptet Bra mottagning.
 
I regionen har vi har genomfört en reform där medborgarna kan lista sig hos en familjeläkare. Reformen är till för att förbättra vården för patienten. Den s.k. listningen har dock i vissa fall inneburit problem för patienter som ej listat sig. Detta är inte meningen. Tillgängligheten till vården ska aldrig bli sämre för den som ej listat sig.

Patientens betalningsförmåga får aldrig avgöra rätten till vård. Vi värnar särskilt om grupper som inte kan formulera egna krav och uttala sina behov. Vi måste i alla sammanhang upp¬märksamma och försöka tillgodose de svagaste gruppernas behov. I Skåne har vi en avgiftsfri sjukvård för alla barn och ungdomar upp till och med 19 år. Det är vi stolta över och vi kom-mer att fortsätta värna om barnen.

Det är viktigt att barn och ungdomars hälsa prioriteras. Primärvården med barn- och mödra-vård, ungdomsmottagningar och den dagliga verksamheten ska förebygga och tidigt upptäcka sjukdomar. Skolhälsovården bör även integreras med primärvården. Folktandvården är också särskilt viktig för att förbättra barns och ungdomars tandhälsa.

Det nära samarbetet mellan kommunerna och Region Skåne måste ytterligare förstärkas. Personalen i skolan, lärare, skolsköterskor, fritidspersonal och föräldrar måste få det stöd som behövs för att kunna erbjuda varje enskilt barn de bäst anpassade insatserna. Vi har initierat samverkansprojekt för att utveckla arbetet med att ge barn i behov av särskilt stöd bättre och tidigare insatser för en positiv utveckling. Projekten har bland annat haft till uppgift att se över hur arbetet med neuropsykiatriska tillstånd som till exempel MBD/DAMP och Aspergers syndrom kan förbättras. Andra områden som uppmärksammats särskilt är exempelvis ät-störningar, drogmissbruk, allergi och astma bland barn och ungdomar. Som en resurs i arbetet har regionen beslutat att etablera kompetenscentra för ätstörningar och övervikt. Barn ska ha rätt stöd i rätt tid.

Familjecentralerna är en annan bra samverkansform som förtjänar att lyftas fram. Där kan kommun och region tillsammans bedriva hälsofrämjande verksamhet. Utgångspunkten är tidigt förebyggande och stödjande arbete som riktar sig till föräldrar och barn. En familje-central kan innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Det finns oroväckande signaler om att barns psykiska ohälsa ökar. Läkartillgången inom barnpsykiatrin och tillgången till andra professionella behandlare som t ex barnpsyko-terapeuter är för närvarande ett problem. Väntetiderna för utredningar och behandlingar av barn är för långa. Det är förödande för barn som exempelvis har svårt att följa med i skolan att vänta på utredning eller på att få hjälp. Med långa väntetider riskerar vi också barnens möjligheter till en positiv utveckling. Fler läkare måste därför rekryteras till barnpsykiatrin. Den psykiatriska vården ska vara en integrerad del av närsjukvården och samverka med skola, socialtjänst och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet.

För att förbättra stödet till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder måste den öppna verksamheten byggas ut med bl.a. öppenvårdsmottagningar och öppenvårdsteam som ger stöd i det egna boendet. Sambandet mellan den slutna vården, öppenvården och kommu-nerna måste utvecklas och stärkas.

Vi vill också utvidga möjligheten att träffa en barnläkare inom primärvården. Närsjukvården ska vara det första och naturliga valet för föräldrar som söker vård för sina barn. Det är då viktigt att föräldrar känner trygghet och tillit till att kompetensen finns inom primärvården.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att den nationella vårdgarantin ska uppfyllas i Skåne,
  • att vård ska vara avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 19 år,
  • att arbetet med barn och ungdomars psykiska ohälsa ska prioriteras.