Skåne i kunskapssamhället

 

Skåne har goda förutsättningar i det nya kunskapsintensiva samhället. De korta avstånden mellan kommunerna och den utbyggda infrastrukturen skapar förutsättningar att utveckla hela
Skåne. För den som inte bor i närheten av efterfrågad utbildning, ska kollektivtrafiken alltid vara en möjlighet.

Den välutbyggda högskolesektorn i Skåne är av strategisk betydelse. Lunds universitet (inklusive Campus Helsingborg) är Nordens största universitet och regionens ledande kunskapscentrum. Tillsammans med högskolorna i Malmö och Kristianstad samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har Skåne därmed mycket goda förutsättningar vad gäller högre utbildning och forskning.

Högskolornas och universitetets roll som folkbildare och tillväxtmotorer ska till fullo utnyttjas och samtidigt styras i en riktning där alla länets kommuner och alla dess medborgare gynnas. Den dynamiska utveckling högre utbildning och forskning ger, kan lätt skapa vakuum om-kring sig. Därför måste dynamiken spridas över hela Skåne. Som ett led i denna strävan vill vi att Malmö högskola blir universitet.

Det är av stor betydelse att det finns ett gott samarbete mellan näringslivet och de olika ut¬bildningsorganisationerna, dels för att anpassa utbildningen efter framtidens krav och behov inom näringslivet, dels för att berika näringslivet med kunskaper, idéer och personal från universitets- och forskningsvärlden.

När det gäller den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) är denna ett kraftfullt verktyg för att snabbt anpassa tillgången till kompetent personal i takt med att teknik och arbetsmetoder förändras. Genom det nära samarbetet mellan utbildningsanordnaren, högskolan och närings-livet erbjuder denna utbildningsform ett mycket spännande utbildningsalternativ för ung-domar eller för de som arbetat ett antal år och känner sig mogna att gå vidare med att utveckla sin kompetens.

För näringslivets utveckling är det viktigt att det i Skåne skapas centra för KY-utbildningar, som förmår att känna av de snabbt växlande kompetensbehoven i samhället. Genom intro-duktionen av den nya utbildningsformen finns det nu även en chans att skapa utbildnings-centra i de kommuner som saknar högskoleutbildning. På så sätt kan den dynamik som utbildningar på denna nivå skapar spridas i regionen.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att det skapas centra för KY-utbildningar i Skåne,
  • att Malmö högskola blir universitet.