Arbetsmarknaden

 

Arbetsmarknadspolitiken är en central del i strategin för full sysselsättning. Den blir särskilt viktig i en tid av snabb strukturomvandling och ökad efterfråga på yrkeskunnig arbetskraft. Förutsättningarna på arbetsmarknaden varierar, därför måste arbetsmarknadspolitiken ut-formas utifrån lokala, regionala och nationella behov. I konsekvens med detta måste det lokala och regionala inflytandet över politiken stärkas. Utmaningarna på arbetsmarknaden kräver även ett bättre samarbete mellan arbetsförmedling, fackliga organisationer, arbets-givare och andra aktörer. Syftet är att varje person som behöver stöd ska få individuellt anpassad hjälp – oavsett om de behöver stöd att ta sig in på arbetsmarknaden eller om de befinner sig mellan två arbeten.

En fråga som aktualiserats är om en arbetslös ska tvingas att ta jobb utomlands, t ex i Danmark. Vi avvisar detta.

Arbetslöshet drabbar vissa grupper hårdare än andra. Ungdomar, invandrare och funktions-hindrade dras alla med betydligt högre arbetslöshet än vad som gäller för samhället i sin
 
helhet. Detta visar att det inte räcker med en arbetsmarknadspolitik. Det behövs riktade insatser.

Att unga lämnas utanför arbetsmarknaden leder till ett utanförskap som vi inte kan acceptera. Ungdomars arbetsmarknad måste stärkas. Störst risk löper den som saknar avslutad grund-skola eller gymnasieskola. Alla måste ges möjlighet till arbete, utbildning eller aktiva åtgärder. Här krävs det att kommunerna ständigt ser över sitt undervisningsutbud, lärlings-utbildningar är en möjlighet. Men det krävs också en öppenhet inom arbetsmarknadspolitiken. Det behövs åtgärder som ger arbetslösa unga arbetslivserfarenhet, det kan exempelvis handla om praktikplatser och plusjobb.

Arbetslösheten bland invandrare bidrar till segregeringen och social utsatthet. Här handlar det om ett problem med flera bottnar. Många människor med utländsk härkomst har erfarenhet av att inte ens kallas till intervju, detta då deras namn röjer en annan etnisk bakgrund. Denna diskriminering är oacceptabel och det juridiska regelverket måste ses över. En annan viktig förutsättning är goda kunskaper i svenska språket. Här har kommunerna ett stort ansvar. Vidare måste möjlighe¬ten förbättras att få utländska betyg validerade och att komplettera utbildningen från det ursprungliga hemlandet. Slutligen måste de offentliga arbetsgivarna gå i bräschen för ökad etnisk mångfald på arbetsmarknaden, men också privata företag måste förmås ta sitt ansvar i detta sammanhang. Mångfald på arbetsplatsen kan i själva verket ofta vara ett sätt att utveckla företaget och höja konkurrenskraften.

Den som har ett funktionshinder blir allt för ofta diskriminerad. Att människor stängs ute i såväl vardagsliv som yrkesliv är inte värdigt vårt samhälle. Vi vill att ett handikapperspektiv ska genomsyra politiken. Ett arbete är inte bara ett sätt att tjäna sitt uppehälle, det bidrar också till att stärka självkänslan.

För oss socialdemokrater finns det några principer för arbetsmarknaden som särskilt måste framhållas. Vi kämpar för en jämställd arbetsmarknad. Mycket har skett, men idag råder fortfarande lönediskriminering. Kvinnor tjänar mindre än män. Lika lön för likvärdigt arbete är inte bara ett slagord, det är något vi vill göra verklighet av. Ett annat välkänt problem är att kvinnor blir diskriminerade på arbetsmarknaden p.g.a. graviditet och föräldraledighet. All diskriminering på arbetsmarkanden måste upphöra. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv är även rätten till heltid viktig. För många – särskilt kvinnor – är deltid inget val, utan det enda som erbjuds. Också detta är en del av den diskriminering av kvinnor som sker på arbetsmarknaden.

Ett annat fundament i den socialdemokratiska synen på arbetsmarknaden är kollektivavtalen. Kollektivavtalen är en hörnsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen, och skapar trygghet på svenska arbetsplatser. Utnyttjande av utländsk arbetskraft som snedvrider konkurrensen genom so¬cial dumping ska motarbetas.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

 • att en aktiv arbetsmarknadspolitik förs för att motverka arbetslösheten,
 • att det lokala och regionala inflytandet över arbetsmarknadspolitiken och i 
  Arbetsförmedlingsnämnderna stärks,
 • att särskilda insatser riktas mot diskriminerade och missgynnade grupper på 
  arbetsmarknaden.
 • att anställningstryggheten ska stärkas som en förutsättning för en positiv 
  samhällsutveckling,
 • att vi tar tillbaka Samhallsverksamhet för grupper med funktionshinder.