Nya jobb

 

Skåne har ett rikt och varierat näringsliv, men för att nå vårt mål om full sysselsättning behöver Skåne ännu fler och växande företag. Det åstadkoms bland annat genom ett fö¬retagsklimat som stimulerar entreprenörskap och nyföretagande. Skåne har goda möjligheter att skapa ett sådant gott företagsklimat, och ett av flera viktiga instrument i arbetet är näringspolitiken. Tack vare försöket med ökat regionalt självstyre har Skåne mycket goda förutsättningar att ta tillvara sina möjligheter. Organisationer, myndigheter, företag och invånare kan samverka för att använda de gemensamma medlen på bästa sätt. Det innebär både effektivare och mer demokratiska lösningar.

Bilden är dock inte enbart ljus. Vi kan idag se hur traditionellt trygga arbetstillfällen inom industrin försvinner, hur företag slår igen eller flyttar utomlands. Över tiden har detta drabbat Skåne i varierande omfattning. Denna del av strukturomvandlingen ställer självfallet höga krav på den politik vi för. Näringspolitiken i vår region måste därför vara särskilt inriktad på kunskap. Det handlar om stöd åt kompetensutveckling och kompetensöverföring inom vissa branscher, men det handlar också om forskning. Det behövs generellt större satsningar inom forskning och utveckling. Vi jobbar därför aktivt för att få den internationella forskningsan-läggningen ESS lokaliserad till Lund. En sådan anläggning kommer bl.a. spela en viktig roll för materialforskningen. Det måste också skapas en miljö där forskningens resultat i allt större grad omsätts till produkter och företag, inom såväl nya som gamla branscher. Det handlar både om att främja kommersialiseringen av forskningsresultat och om att skapa mötesplatser i regionen mellan akademi och omgivande samhälle. Den kunskap som skapas inom akademin måste spridas till det omgivande samhället, vi vill riva de hinder som finns för detta.

Det finns idag goda förutsättningar för tillväxt bland företag inom alla branscher och region-delar i Skåne. Vår region är flerkärning, vilket innebär att Skåne inte är centrerat kring en stad. Detta är en styrka som vi måste tillvarata. Politiken ska utgå ifrån behovet av att behålla våra delregionala centra. De bidrar till balans i Skåne, de bidrar till att hela Skåne kan växa. Det är också en styrka att det skånska näringslivet inte är ensidigt. Det finns en framtid inom en rad branscher. Särskilt goda förutsättningar finns inom livsmedel, life science (hit räknas den industri som bl.a. ägnar sig åt medicinsk teknik, bioteknik och läkemedel), IT, besöks-näringen, upplevelseindustrin och miljöföretagande. Men även inom den traditionella industrin finns det stora möjligheter. För att näringslivet ska utvecklas är det nödvändigt med en väl fungerande service i hela Skåne, det behövs tillgång till boende- och samhällsservice som t.ex. bredband, barnomsorg och kollektivtrafik.

Jordbruk och livsmedelsproduktion utgör en väsentlig del av det skånska näringslivet. Med
45 procent av landets livsmedelsproducenter stationerade i Skåne är regionen ett centrum för svensk livsmedelsindustri. Om skånsk mat och dryck ska kunna hävda sig i den internatio-nella konkurrensen krävs det mer kunskap och kompetens i alla led. Vi vill utarbeta ett fram-tidsprogram för rena livsmedel, miljöriktig och ekologiskt hållbar produktion, hög förädlings-grad och högt kunskapsinnehåll.
 
Skåne och Öresundsregionen har en styrkeposition när det gäller flera av de främsta fram-tidssektorerna. En sådan är life science. En viktig aktör i detta arbete är projektet Medicon Valley Academy, ett skånsk-danskt samarbete knutet till Lunds och Köpenhamns universitet samt näringslivet. Vi ser det som mycket viktigt att denna verksamhet ytterligare stärks och vidareutvecklas.

Sverige är en av världens ledande IT-nationer och Skåne är ett av landets främsta IT-centra.
IT-satsningarna måste därför fortsätta beträffande såväl utbildning som bredbandsutbyggnad. Vidare handlar det om att fortsätta det viktiga samarbetet mellan forskare, näringsliv och de politiska aktörerna.

Upplevelse- och besöksnäringen blir en allt viktigare del av det svenska näringslivet. Skåne har möjlighet att erbjuda ett varierat utbud inom många områden, t.ex. inom områdena natur- och kulturturism, men de behöver utvecklas. En satsning på evenemang innebär att Skåne blir attraktivt att såväl besöka som att etablera och bosätta sig i. Vi vill därför tillsammans med näringen stärka informationen och marknadsföring om alla Skånes möjligheter till nöjen, äventyr och upplevelser.

Inom mer traditionell industri finns det också stora utvecklingsmöjligheter. En aktiv näringspolitik kan bidra till att stärka konkurrenskraften. Genom bl.a. kompetensutveckling kan det stora produktionskunnandet inom exempelvis verkstadsindustrin tas tillvara.

De regionala näringspolitiska insatserna måste, vid sidan av strategiska infrastrukturella sats¬ningar, i hög grad inriktas på att understödja utvecklingen av de små och medelstora företagen i regionen. Inte minst är det viktigt att stödja kvinnors och invandrares företagande. Här be-hövs det riktade insatser. I Skåne finns det också ett generellt behov av både ökad tillgång på riskkapital och utländska investeringar. Tillgången till riskkapital har allt mer koncentre-rats till Stockholmsområdet. Därför vill vi att en av AP-fonderna placeras i Skåne. Det behövs en för-bättrad riskkapitalförsörjning, speciellt i det allra tidigaste skedet av ett företags verksamhet.

Det behövs även ordning och reda inom det skånska näringslivet, svarta jobb måste bli vita. En svart arbetsmarknad snedvrider inte bara konkurrensen och eroderar den ekonomiska basen för välfärden, den drabbar i slutändan både den som arbetar och seriösa företagare. Det krävs därför samverkan mellan myndigheter och arbetsmarknadens parter för att komma tillrätta med detta problem.

Näringspolitiken i Skåne måste ha en röd tråd, vare sig det gäller kommunala, regionala eller statliga aktörerna. Insatserna ska vara överblickbara och lättillgängliga vilket innebär att strategin måste vara att förenkla och renodla med avsikten att göra det enklare för de individer eller företag som vill nyttja de näringspolitiska medlen. Samhällets resurser till näringslivet ska upplevas som sammanhållna och lätta att överblicka för den enskilde företagaren.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att en AP-fond placeras i Skåne,
  • att myndigheter och arbetsmarknadens parter samverkar för att göra svarta jobb vita.