Den regionala och lokala kollektivtrafiken

 

Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsservice och är för många skåningar det enda resealternativet. Dessutom minskar kollektivtrafiken skadliga utsläpp och medverkar till en bättre trafiksäkerhet.

Skåne behöver en välutvecklad kollektivtrafik. Det är en av förutsättningarna för att Skåne ska kunna fortsätta att växa. Det gäller såväl ekonomiskt som befolkningsmässigt.
Anledningen är lika enkel som självklar. Människor som bor och verkar i Skåne måste på ett enkelt, smidigt, miljövänligt och billigt sätt kunna resa från bostad till arbete eller utbildning. Därför vill vi bl.a. se över hur en studeranderabatt på resor hos Skånetrafiken kan utformas. I uppdraget inför framtiden ligger också att medverka till att Skånes fritidsaktiviteter kan nås med en attraktiv kollektivtrafik. En förutsättning för att kunna bo utanför de större orterna är att det finns en bra och utbyggd kollektivtrafik. En mycket viktig uppgift är därför att aktivt arbeta för att göra Skåne rundare, dvs. att även landsbygden har rätt till en modern kollektiv-trafik.

Också i de större städerna är kollektivtrafiken av avgörande betydelse. På så sätt minskar man trängsel, bilköer och utsläpp i städerna, och möjliggör för många att helt välja bort bilen som transportmedel. Idag ställs Skånetrafiken alltmer om till miljövänliga drivmedel. Det är vår ambition att detta arbete ska fortsätta.
 
Under de senaste åren har kollektivtrafiken i Skåne varit en succé. Sedan 1999 har antalet resenärer ökat med 40 procent och reslängderna har ökat med 65 procent, folk reser inte bara mer utan också längre. Under 2005 blev resandeökningen 3,5 procent.

Satsningarna på att förbättra kollektivtrafi¬ken i Skåne måste fortsätta. Det gäller både inter-regional, regional och lokal nivå. Målet är att knyta samman samtliga kommuner i länet med en eller flera av centralorterna i Malmö/Lund, Helsingborg och Kristianstad/Hässleholm. Vi vill att resandet ska öka med minst tre procent per år.

Endast en kollektivtrafikorganisation som är lyhörd för trafikanternas behov kan framgångs-rikt behålla sina resenärer och locka till sig nya från den betydligt mer resurskrävande och miljöskadliga biltrafiken. Vår utgångspunkt är att sätta resenären i centrum. För att kollektiv-trafiken ska vara ett tänkbart alternativ till bilen måste resan gå smidigt med inte allt för långa väntetider varken när man ska starta resan och när byten sker mellan olika färdsätt.

Vi vill utveckla kollektivtrafikens ansvar för resenärerna. Vid störningar och förseningar ska de drabbade resenärerna informeras. Det ska även åligga Skånetrafiken att så långt som möjligt svara för att alla som påbörjat en resa ska kunna fullfölja den.

Att göra kollektivtrafiken tillgänglig för äldre och funktionshindrade är en mycket viktig uppgift. Målet är att 50 procent av färdtjänstresorna ska kunna ske med ordinarie kollektiv-trafik så snart detta är möjligt. Det kräver extraordinära insatser på både banor och tåg, men också på stationer och hållplatser.

Det krävs väl fungerande färdtjänst och sjukresor. Det är enligt vår uppfattning Skånetrafikens uppgift att tillsammans med kommunerna och sjukvården samordna och utveckla sjukresor och färdtjänst.

Att arbeta för så låga taxor som möjligt är självklart för oss socialdemokrater. Vi måste också vara beredda att pröva speciella insatser för vissa resandegrupper. Målet är att så långt som möjligt undvika taxehöjningar under mandatperioden

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att studeranderabatt införs i Skånetrafiken,
  • att hela Skåne ska ha tillgång till en modern kollektivtrafik,
  • att 50 procent av färdtjänstresorna så snart det är möjligt ska ske med ordinarie 
    kollektivtrafik,
  • att låga taxor bevaras i kollektivtrafiken.