Gröna folkhemmet - tillväxt i takt med naturen

 

Skåne är en av Sveriges mest befolkningstäta regioner, med drygt 1,1 miljoner invånare. Mer än var åttonde svensk är skåning, och den andelen kommer att öka enligt befolkningsprog-noserna. Befolkningstätheten varierar dock kraftigt i landskapet. Ungefär 850 000 människor
 
bor i de västra delarna av Skåne, vilket innebär att miljöbelastningen där är större, bland annat genom trafiken.

Ingen kan påstå att miljösituationen i Skåne är tillfredsställande. Tvärtom är vi långt ifrån det ekologiskt uthålliga samhälle som vi vill se. Utsläppen av miljögifter och övergödande ämnen måste minska. Kemiska bekämpningsmedel ska inte kunna påvisas i dricks-, grund- eller ytvatten. Energianvändningen måste effektiviseras och minska om vi ska klara av att minska utsläppen av koldioxid, som påverkar jordens klimat. Detta ska vi göra genom målmedvetna satsningar på ny teknik. Så uppnår vi även beslutet från Malmökongressen 2005 om att bryta det svenska oljeberoendet till 2020.

Kollektivtrafiken och cykeltrafikens andel av persontrafiken måste öka. Detsamma gäller järnvägens andel av godstrafiken. Trafiken är den helt avgörande skånska utsläppskällan vad gäller både koldioxid och kväveoxider. Vägtransporter svarar för 30 procent av koldioxid-utsläppen och 40 procent av kväveoxidutsläppen. Värst är effekterna i det tätbefolkade västra Skåne, dels till följd av färjetrafiken, dels till följd av en omfattande pendlingstrafik – där ca 60 procent av alla resor sker med bil.

Vi måste också komma tillrätta med miljöföroreningarna utmed de skånska kusterna. Skåne är Sveriges enda landskap med hav på tre sidor. I väster ligger det starkt trafikerade Öresund, i söder och öster den hårt nedsmutsade Östersjön.

Den fysiska planeringen, naturresurshushållandet och byggandet i Skåne måste utgå från ekologisk hållbarhet. För att skydda de mest attraktiva områdena i anslutning till bl.a. kusten, insjöarna och vissa naturområden mot oönskad exploatering behöver gällande bestämmelser ses över. Vi måste eftersträva ett effektivt markutnyttjande vid utbyggnader för att hushålla med marken. Det gäller i synnerhet när det är fråga om exploatering av den goda åkerjorden, som är en viktig naturresurs. Inför eventuella beslut om etablerande av nya bilalstrande anläggningar, t ex externa stormarknader, är det nödvändigt att det görs konsekvensanalyser, bl.a. vad avser påverkan på såväl miljö som handel i omgivande tätorter och kommuner.

Det skånska landskapets särart ska skyddas och alla förekommande natur- och landskapstyper ska bevaras. Alla naturligt förekommande arter i Skåne ska kunna fortleva i livskraftiga bestånd.

Regionen har ett särskilt ansvar för att FN-organet UNESCO utnämnt Kristianstads vattenrike till ett av världens Biosfärområden. Syftet med biosfärområden är att de skall vara modell-områden där man praktiskt visar hur man kan bevara höga natur- och kulturvärden, samtidigt som man utvecklar och använder dessa på ett sätt som gör att värdena finns kvar för komm-ande generationer. Biosfärområden är ett nytt verktyg i det svenska naturvårdsarbetet och omfattar större landskapsavsnitt med höga naturvärden där man arbetar med bevarande och utveckling.

Regionen måste också verka för att säkerställa värdefulla naturområden och områden för friluftslivet. Goda natur- och kulturmiljöer bidrar till att Skåne blir en alltmer attraktiv region att besöka och bosätta sig i. Eftersom vi inte vill riskera att Skånes skogar säljs ut för att avverkas av kommersiella intressen, har vi i Region Skåne bildat en stiftelse, Skånska land-skap, som tagit över betydande skogsmark från regionen och som garanterar medborg-arna tillträde nu och i framtiden. Denna åtgärd ska ses mot bakgrund av skåningens förhåll-andevis dåliga tillgång på allemansrättslig mark och områden för rekreation. En mycket stor del av
 
Skånes mark är exploaterad, t ex genom stadsbebyggelse, vägar och järnvägar och jord-bruk. I Skåne är tillgång till fri natur mindre än en tiondel av vad svensken i genomsnitt har.

Vi socialdemokrater vill att Region Skåne tar ett ökat ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling, genom att successivt öka andelen ekologiska varor som används i regionens verksamheter.

Socialdemokraterna i Skåne vill:

  • att den fysiska planeringen, naturresurshushållandet och byggandet i Skåne måste 
    utgå från ekologisk hållbarhet,
  • att värdefulla naturområden och områden för friluftslivet säkerställs,
  • att Region Skåne aktivt arbetar för att minska miljöpåverkan från sina egna 
    verksamheter.